Art. 9. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  9.
1.
Organ sprawujący bezpośredni nadzór 3 nad biblioteką obowiązany jest zapewnić biblitece odpowiednie warunki działania i rozwoju, a w szczególności:
1)
dostarczyć lokal i wyposażenie odpowiadające zadaniom biblioteki,
2)
zapewnić środki na prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności na zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną.
2.
Właściwi ministrowie ustalają w miarę potrzeby wytyczne w sprawie zakładania bibliotek.
3 Z dniem 27 maja 1990 r. organy gminy zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).