Art. 8. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  8.
1.
Przy bibliotece może działać:
1)
rada naukowa w przypadkach określonych w przepisach o instytutach naukowo-badawczych albo
2)
komisja biblioteczna lub inny organ opiniodawczy, jeżeli statut lub regulamin biblioteki tak postanawia.
3)
koło przyjaciół biblioteki lub inny społeczny organ doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele czytelników i organizacji społecznych.
2.
Koło przyjaciół biblioteki i społeczny organ doradczy działają na podstawie regulaminów przez nie uchwalonych i zatwierdzonych przez organ sprawujący bezpośredni nadzór nad biblioteką.
3.
Właściwi ministrowie mogą ustalać wzorcowe regulaminy, o których mowa w ust. 2.