Art. 21. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  21.
1.
Biblioteki fachowe służą potrzebom zakładów pracy w zakresie informacji z odpowiednich dziedzin wiedzy niezbędnych do wykonywania ich zadań oraz w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników.
2.
Właściwi ministrowie wyznaczają biblioteki obowiązane do udzielania pomocy metodycznej i bibliograficznej określonym rodzajom bibliotek fachowych, nie wchodzących w skład sieci informacji technicznej i ekonomicznej.