Art. 16. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  16.
1.
Minister Kultury i Sztuki, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, z zainteresowanymi ministrami i Polską Akademią Nauk, ustala dla bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zasady w sprawach:
1)
specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych,
2)
międzybibliotecznej wymiany, przekazywania i sprzedaży zbędnych materiałów bibliotecznych,
3)
zabezpieczania i konserwacji materiałów bibliotecznych,
4)
koordynacji działalności bibliograficznej i informacyjnej,
5)
wypożyczania międzybibliotecznego i prowadzenia katalogów centralnych,
6)
gromadzenia i przechowywania dla celów archiwalnych zasobu materiałów bibliotecznych wytworzonych w Polsce oraz wytworzonych za granicą w języku polskim lub Polski dotyczących,
7)
sprawozdawczości bibliotek,
8)
normalizacji i racjonalizacji, a w szczególności wprowadzenia postępu technicznego w pracy bibliotecznej,
9)
dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek.
2.
Minister Kultury i Sztuki nadzoruje stosowanie przez biblioteki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zasad, o których mowa w ust. 1, i przekazuje Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki, zainteresowanym ministrom, Polskiej Akademii Nauk, prezydiom wojewódzkich rad narodowych lub centralnym zarządom organizacji spółdzielczych uwagi i wnioski, dotyczące rezlizacji tych zasad przez biblioteki im podległe lub nadzorowane.