Białowieski Park Narodowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.93.424

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 1996 r.
w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje:
Białowieski Park Narodowy, położony w województwie białostockim, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar 10.501,95 ha.
W skład Parku wchodzą następujące obszary:
1)
kompleks główny - określony linią graniczną, która biegnie od południowego narożnika oddziału nr 398H w kierunku północno-wschodnim po punktach granicznych od nr 1931 do nr 1928, 470, 1651-1670, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po punktach granicznych nr 1671-1681, 1, załamuje się w kierunku północnym i biegnie po punktach granicznych nr 409, 1204, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po punktach granicznych nr 301, 1498, załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy państwa do punktu granicznego nr 696 (według mapy Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r.), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną, wschodnią i zachodnią granicą oddziału nr 111A, północną granicą oddziału nr 110B, północną, wschodnią i zachodnią granicą oddziału nr 110A (według mapy Leśnictwa Zamosze, Nadleśnictwa Browsk z dnia 31 grudnia 1991 r.), północną, północno-wschodnią i zachodnią granicą oddziału nr 134B, północną i wschodnią granicą oddziału nr 134A, wschodnią granicą oddziału nr 109B, południowo-wschodnią, wschodnią i północną granicą oddziału nr 109A do północno-wschodniego narożnika oddziału nr 108B, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą oddziału nr 108B, 108A (według mapy Leśnictwa Masiewo, Nadleśnictwa Browsk z dnia 31 grudnia 1991 r.), północną granicą oddziałów nr 107B, 107A, 106B, 106A, 105B, 105A, 104A, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą oddziału nr 104A, 104B, 130A, 130C (według mapy Leśnictwa Gruszki, Nadleśnictwa Browsk z dnia 31 grudnia 1991 r.), załamuje się w kierunku zachodnim, przecina rzekę Narewkę i biegnie północną granicą oddziałów nr 159B, 159A, 158B, 158A, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą oddziału nr 158A, 158C, 189A, 189C (według mapy Leśnictwa Jelonka, Nadleśnictwa Browsk z dnia 31 grudnia 1991 r.), zachodnią granicą oddziału nr 221A, 221C, 253A, 253C, 282A, 282C, 313A, 313C, 339B (według mapy Leśnictwa Pogorzelce, Nadleśnictwa Białowieża z dnia 31 grudnia 1991 r.) i nr 368A, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą oddziałów nr 368A, 368B, 368E (według mapy Leśnictwa Nowe, Nadleśnictwa Białowieża z dnia 31 grudnia 1991 r.), przecina rzekę Narewkę i biegnie zachodnią granicą oddziału nr 369A, 369D, 398A, 398D do południowego narożnika oddziału nr 389H - o powierzchni 10.179,02 ha;
2)
oddziały nr 420B, 420C, 421A, 421B (według mapy Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1988 r.) - o powierzchni 203,23 ha;
3)
oddziały nr 425C, 425D, 450B (według mapy Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1988 r.) - o powierzchni 71,02 ha;
4)
działka zabudowana, oddział nr 3981 (według mapy Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1988 r.) - o powierzchni 48,68 ha.
Obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową, z tym że obszary o zwartej zabudowie, nieruchomości Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego oraz nieruchomości nie stanowiące własności Skarbu Państwa mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową wyłącznie za zgodą właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy.
1.
Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, zabrania się:
1)
polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
2)
pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,
3)
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
4)
zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i innych cieków wodnych,
5)
wydobywania skał, minerałów i torfu,
6)
niszczenia gleby,
7)
palenia tytoniu oraz palenia ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi,
8)
stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej,
9)
prowadzenia działalności handlowej poza miejscami do tego wyznaczonymi,
10)
zbioru dziko rosnących roślin albo ich części, w szczególności owoców i grzybów, poza miejscami do tego wyznaczonymi,
11)
ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi,
12)
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa oraz znaków i urządzeń związanych z ochroną granicy państwowej,
13)
zakłócania ciszy,
14)
używania lotni i motolotni,
15)
wykonywania lotów cywilnych statkami powietrznymi poniżej 2.000 m wysokości względnej nad obszarem chronionym, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych Straży Granicznej, Lasów Państwowych oraz Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1)
zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych,
2)
prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora Parku,
3)
prowadzenia gospodarki rolnej, rybackiej i leśnej na gruntach nie objętych ochroną ścisłą i częściową,
4)
prowadzenia akcji ratowniczych, w tym prac związanych z zapewnieniem wody do celów gaśniczych,
5)
czynności związanych z dostosowaniem stanów liczebnych zwierzyny do potrzeb ochrony Parku i gospodarki rolnej,
6)
ruchu pojazdów na drogach łączących obręby Browsk i Narewka, związanego z potrzebami gospodarki prowadzonej przez Lasy Państwowe,
7)
wykonywania zadań z zakresu ochrony granicy państwowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
1.
Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwaną otuliną, o powierzchni 3.224,26 ha, położoną w województwie białostockim.
2.
W skład otuliny wchodzą obszary określone linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 696 na granicy państwa w kierunku zachodnim południową granicą polany wsi Masiewo do linii oddziałowej między oddziałami nr 67 i 85, następnie na zachód północną granicą oddziałów nr 85B, 85A, 84B, 84A, 83B, 83A, 82B, 82A, 81B, 81A, załamuje się w kierunku południowym do granicy oddziału nr 103B, następnie w kierunku zachodnim północną granicą oddziałów nr 103B, 103A i 102B, 102A (według mapy obrębu Browsk, Nadleśnictwa Browsk z dnia 31 grudnia 1991 r.), załamuje się na południe i biegnie zachodnią granicą oddziałów nr 102A, 102C, 127A, 127C, 157A, 157C, 188A, 188C (według mapy obrębu Narewka, Nadleśnictwa Browsk z dnia 31 grudnia 1991 r.), zachodnią granicą oddziałów nr 220A, 220C, 252A, 252C, 281A, 281C, 312A, 312C, 338A, 338C, 367A, 367C, 369A, 369C, 424A, 424C, 499A do szosy Hajnówka - Białowieża, następnie szosą do polany osady Białowieża do południowo-wschodniego narożnika oddziału nr 451D, załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą oddziałów nr 451D, 451B, 426D, 426A, 397C do polany wsi Pogorzelce, następnie południową, zachodnią i północną granicą polany wsi Pogorzelce do rzeki Narewki stanowiącej granicę Białowieskiego Parku Narodowego (według mapy obrębu Zwierzyniec, Nadleśnictwa Białowieża z dnia 1 stycznia 1992 r.), dalej południową granicą Białowieskiego Parku Narodowego do drogi browskiej, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą oddziałów nr 428C, 453A, 453C, 477A, 477B do granicy państwa i granicą państwa w kierunku północno-wschodnim do południowo-wschodniego narożnika oddziału nr 404D, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie do północno-wschodniego narożnika oddziału nr 375D (według mapy obrębu Białowieża, Nadleśnictwa Białowieża z dnia 1 stycznia 1992 r.).
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 74, poz. 469), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.