Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.79.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o bezpłatnym przewozie żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby poza stacje Białystok, Brześć i Chełm do ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

Na zasadzie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7-go lutego r. b. (Dziennik Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Artykuły żywności i inne przedmioty pierwszej potrzeby, pochodzące z darów, wysyłane poza stacje Białystok, Brześć i Chełm i przeznaczone do rozdania między miejscową ludność ubogą, od dnia 25-go września r. b. na przeciąg dwóch miesięcy będą przewożone bezpłatnie na kolejach polskich pod warunkiem przedstawienia przy wysyłaniu zaświadczeń odnośnych organizacji lub komitetów pomocy o przeznaczeniu darów i nadania ich na imię takichże organizacji lub komitetów.

Warszawa, dnia 19 września 1919 r.