Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o bezpłatnym przewozie do Wilna żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby, pochodzących z ofiar.

Na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b. (Dz. Praw № 14, poz. 152) i osiągniętego porozumienia z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu postanawiam, aż do odwołania, co następuje:
Artykuły żywności i inne przedmioty pierwszej potrzeby, pochodzące z ofiar i przeznaczone do rozdania między ubogą ludność m. Wilna, przewożone będą kolejami polskiemi od dnia 15 maja r. b. bezpłatnie pod warunkiem przedstawienia przy wysłaniu zaświadczenia odnośnych organizacji lub komitetów pomocy o przeznaczeniu ofiar i nadania ich na imię takichże organizacji lub komitetów w Wilnie.

Warszawa, d. 14 maja 1919 r.