Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.46.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o bezpłatnym przewozie artykułów żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby do Cieszyna.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego r. b. (Dziennik Praw № 14, poz. 152) i po porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, aby artykuły żywności i przedmioty pierwszej potrzeby, pochodzące z ofiar i idące do Cieszyna do rozdziału pomiędzy miejscową ludność ubogą, od dnia 1 czerwca r. b. były przewożone na kolejach polskich bezpłatnie pod warunkiem przedstawienia przy wysyłaniu zaświadczenia odnośnych organizacji lub komitetów pomocy o przeznaczeniu ofiar i nadania ich na imię takichże organizacji lub komitetów w Cieszynie.
Warszawa, dnia 5 czerwca 1919 r.