Bezpłatne zaopatrzenie w leki zasłużonych honorowych dawców krwi. - Dz.U.1981.28.153 - OpenLEX

Bezpłatne zaopatrzenie w leki zasłużonych honorowych dawców krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.28.153

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 listopada 1981 r.
w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki zasłużonych honorowych dawców krwi.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Zasłużonym honorowym dawcom krwi przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki gotowe objęte urzędowym spisem leków oraz w leki recepturowe.
Dowodem stwierdzającym posiadanie uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 1, jest legitymacja "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi".
Podstawą do bezpłatnego otrzymania z aptek otwartych leków są odpowiednie recepty, wystawione przez lekarzy, lekarzy dentystów, starszych felczerów i felczerów zakładów społecznych służby zdrowia z adnotacją "Bezpłatnie - zasłużony honorowy dawca krwi".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1982 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1991 r. (Dz.U.91.28.124) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 1991 r.