Bezpłatne odstąpienie m.st. Warszawie gruntów państwowych na cele regulacji i budowy ulic: Wawelskiej, Mochnackiego, Mianowskiego, Akademickiej, Supińskiego, Uniwersyteckiej, Glogiera, Korzeniowskiego, Hoffmanowej, Pługa, Raszyńskiej, Filtrowej i przyległych ulic dotychczas nie posiadających nazwy i domków znajdujących się na tych terenach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.1.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1925 r.
w sprawie bezpłatnego odstąpienia m. st. Warszawie gruntów państwowych na cele regulacji i budowy ulic: Wawelskiej, Mochnackiego, Mianowskiego, Akademickiej, Supińskiego, Uniwersyteckiej, Glogiera, Korzeniowskiego, Hoffmanowej, Pługa, Raszyńskiej, Filtrowej i przyległych ulic dotychczas nie posiadających nazwy i domków znajdujących się na tych terenach.

Na podstawie art. 11 ustawy o rozbudowie miast z dnia 29 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 51, poz. 346) zarządza się co następuje:
Odstępuje się bezpłatnie m. st. Warszawie zbędne dla Państwa grunty pod budowę następujących zatwierdzonych pod względem regulacji ulic oraz domki pozostałe po dawnym obozie wojskowym, a znajdujące się na terenach tych ulic.
Częśćul.Wawelskiejo powierzchni15.888m2.
UlicaMochnackiego"3.175,50"
"Mochnackiego"1.961,50"
"Mianowskiego"895,00"
"Mianowskiego"2.744,00"
"Akademicka"1.628,00"
Częśćul.Akademickiej"633,50"
UlicaSupińskiego"1.792,00"
Częśćul.Uniwersyteckiej"10.591"
UlicaGlogiera"1.506"
"Korzeniowskiego"635"
"Hoffmanowej"664"
"Pługa"1.640"
Częśćul.Raszyńskiej"4.590"
""Filtrowej"3.914"
UlicaBezNazwy"566"
"" ""762"
"" ""6.807"
"" ""1.600"
to jest razem gruntu państwowego o powierzchni 61.724 m2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych przy uwzględnieniu kolejnej możności oddawania terenów w posiadanie gminy m. Warszawy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.