Bezpieczny przewóz rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 31 grudnia 1974 r.
w sprawie bezpiecznego przewozu rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich. *

Na podstawie art. 37 § 3 i art. 46 § 1 Kodeksu morskiego (Dz. U. z 1961 r. Nr 58, poz. 318) zarządza się, co następuje:
1.
Polskie statki morskie przewożące rudy, koncentraty i ładunki podobne luzem należy dostosować do wymagań zawartych w Kodzie Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej (IMCO) w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych, zwanym dalej "Kodem".
2.
Do portów polskich mogą zawijać statki morskie innych państw przewożące ładunki wymienione w ust. 1, jeżeli spełniają wymagania określone w Kodzie.
1.
Statek morski przewożący rudy, koncentraty i ładunki podobne luzem należy zaopatrzyć w "Plan załadowania ładunków masowych", zatwierdzony na wniosek armatora lub stoczni przez przedsiębiorstwo państwowe Polski Rejestr Statków na zasadach określonych w przepisach tego przedsiębiorstwa.
2.
W "Planie załadowania ładunków masowych" zamieszcza się informacje dotyczące:
1)
rozmieszczenia ładunków masowych na statku, które nie powinno powodować przeciążenia konstrukcji statku,
2)
stateczności statku oraz sposobu postępowania zmierzającego do utrzymania odpowiedniej stateczności w czasie podróży,
3)
ogólnych środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa statku, ludzi i ładunku.
3.
Statek przewożący koncentraty rud należy zaopatrzyć, oprócz dokumentu wymienionego w ust. 1, w zaświadczenia wydane przez właściwe laboratoria kontrolne, stwierdzające:
1)
największą dopuszczalną wilgotność koncentratu w czasie transportu (transportową granicę wilgoci koncentratu), określoną odpowiednio do stosowanej techniki produkcji,
2)
wilgotność koncentratu w chwili ładowania na statek.
4.
Zaświadczenie wymienione w ust. 3 pkt 2 należy uzupełnić oświadczeniem załadowcy stwierdzającym, że zawiera dane dotyczące przeciętnej zawartości wilgoci w chwili wydania zaświadczenia.
5.
Koncentraty o wilgotności większej niż ustalona w trybie ust. 3 pkt 1 mogą być przewożone tylko na statkach wyposażonych w specjalne urządzenia uznane przez Polski Rejestr Statków, co powinno być potwierdzone w dokumencie wymienionym w § 2 ust. 1.
6.
"Plan załadowania ładunków masowych", wydawany przez upoważnione władze innych państw, będzie uznawany przez właściwy urząd morski za równorzędny z planem zatwierdzonym przez Polski Rejestr Statków.
Organem kontrolującym zgodność załadowania statku z zatwierdzonym "Planem załadowania ładunków masowych" oraz wyposażenie statku w wymagane zaświadczenia jest urząd morski.
Polski Rejestr Statków wyda polską wersję Kodu i będzie ją aktualizował w celu dostosowania do zmian i uzupełnień wydawanych przez IMCO.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.
*Rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną z dniem 1 lipca 1996 r. na skutek zmiany ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U.96.6.39) zmieniającej nin. ustawę.