Bezpieczeństwo statków morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1942.3.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1942 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 5 marca 1942 r.
o bezpieczeństwie statków morskich.

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

W czasie trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną Minister Przemysłu i Handlu może w drodze rozporządzenia wyjąć wszystkie statki morskie spod działania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz.U.R.P. z 1938 r. Nr 46, poz. 376) oraz określić warunki ich bezpieczeństwa, w zastosowaniu zasady wzajemności do tych państw sprzymierzonych i neutralnych, które wydały przepisy odbiegające od przepisów międzynarodowych o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w terminie ustalonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.