Art. 31. - [Opłaty za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających] - Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.714 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2023 r.
Art.  31.  [Opłaty za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających]
1. 
Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających.
2. 
Ustala się maksymalną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, w przypadku:
1)
usunięcia roweru wodnego lub skutera wodnego - 84 zł 2  oraz za każdą dobę jego przechowywania - 30 zł 3 ;
2)
usunięcia poduszkowca - 157 zł 4  oraz za każdą dobę jego przechowywania - 53 zł 5 ;
3)
usunięcia statku o długości kadłuba do 10 m - 190 zł 6  oraz za każdą dobę jego przechowywania - 84 zł 7 ;
4)
usunięcia statku o długości kadłuba do 20 m - 233 zł 8 ; oraz za każdą dobę jego przechowywania - 157 zł 9 ;
5)
usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 308 zł 10 ; oraz za każdą dobę jego przechowywania - 233 zł 11 .
3. 
Maksymalne opłaty określone w ust. 2, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, podlegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", maksymalne opłaty, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, zaokrąglając je w górę do pełnych złotych.
5. 
Wskaźnik cen, o którym mowa w ust. 3, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni od dnia jego ogłoszenia.
6. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód własny powiatu.
2 Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

3 Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 1 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

4 Kwota podana zgodnie z pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

5 Kwota podana zgodnie z pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

6 Kwota podana zgodnie z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

7 Kwota podana zgodnie z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

8 Kwota podana zgodnie z pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

9 Kwota podana zgodnie z pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

10 Kwota podana zgodnie z pkt 5 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 5 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).

11 Kwota podana zgodnie z pkt 5 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P.22.730).

Kwota podana zgodnie z pkt 5 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2023 r. (M.P.2023.781).