[Wymagania wobec ratowników wodnych] - Art. 15a. - Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. - Dz.U.2022.147 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Wymagania wobec ratowników wodnych] - Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.147 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  15a.  [Wymagania wobec ratowników wodnych]
1. 
Ratownikiem wodnym może być osoba, która:
1)
posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
2)
posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4, do prowadzenia działań ratowniczych wymienionych w art. 13;
3)
spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053) dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
4)
jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.
2. 
Lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie zawodowe, spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2.
3. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie, biorąc pod uwagę rodzaj działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego.