[Delegacja ustawowe - wymagania dotyczące wody na pływalniach] - Art. 11. - Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach... - Dz.U.2022.147 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Delegacja ustawowe - wymagania dotyczące wody na pływalniach] - Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.147 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  11.  [Delegacja ustawowe - wymagania dotyczące wody na pływalniach]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, a także częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda odpowiada wymaganym warunkom, oraz sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach, uwzględniając ochronę zdrowia publicznego oraz potrzebę dostarczania społeczeństwu informacji w tym zakresie.