Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.994 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych 1

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1) zasady funkcjonowania ogólnopolskiego systemu zgłaszania:
a) podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji dotyczących substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 98/2013", lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje,
b) zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, o których mowa w lit. a, oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje;
2) sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 98/2013.
Art.  2.  [Definicje legalne]

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) substancjach - rozumie się przez to substancje, o których mowa w art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006";
2) mieszaninach - rozumie się przez to mieszaniny lub roztwory, o których mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;
3) udostępnianiu - rozumie się przez to czynność, o której mowa w art. 3 pkt 4 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
4) wprowadzaniu - rozumie się przez to czynność, o której mowa w art. 3 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
5) używaniu - rozumie się przez to czynność, o której mowa w art. 3 pkt 6 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
6) przeciętnym użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, o której mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
7) podejrzanej transakcji - rozumie się przez to transakcję, o której mowa w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
8) podmiocie gospodarczym - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną lub podmiot publiczny albo grupę takich osób lub organów, o których mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013;
9) prekursorze materiałów wybuchowych podlegającym ograniczeniom - rozumie się przez to substancję, o której mowa w art. 3 pkt 10 rozporządzenia (UE) nr 98/2013.
Art.  3.  [Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia podejrzanej transakcji]

Zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania takiej transakcji, zniknięć lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje dokonuje się niezwłocznie.

Art.  4.  [Wykaz aktów delegowanych]

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz aktów delegowanych wydanych na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) nr 98/2013.

Rozdział  2

Ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży

Art.  5.  [System zgłaszania]
1.  Komendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje, zwany dalej "systemem zgłaszania".
2.  System zgłaszania prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
3.  Administratorem danych i informacji zgromadzonych w systemie zgłaszania jest Komendant Główny Policji.
4.  Komendant Główny Policji podaje do wiadomości publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 145j ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125).
5.  Komendant Główny Policji może upoważnić kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji do udzielania i cofania w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie zgłaszania.
Art.  6.  [Dane gromadzone w systemie zgłaszania]
1.  W systemie zgłaszania gromadzi się:
1) dane o zgłaszającym:
a) imię i nazwisko,
b) nazwę i adres wykonywania działalności lub siedziby,
c) inne niż w lit. b dane teleadresowe, jeżeli zostały podane;
2) dane o zgłaszanym zdarzeniu:
a) datę i miejsce wystąpienia zdarzenia,
b) charakter zdarzenia (podejrzana transakcja, próba dokonania podejrzanej transakcji, zniknięcie, kradzież),
c) informacje na temat substancji lub mieszaniny, której dotyczy zdarzenie (nazwa, stężenie, ilość);
3) inne informacje mogące mieć istotny wpływ na wyjaśnienie zdarzenia, w szczególności wszelkie dane dotyczące płatności;
4) dane przekazane przez krajowe punkty kontaktowe państw członkowskich Unii Europejskiej.
2.  Dane zgromadzone w systemie zgłaszania przechowuje się przez 2 lata od dnia dokonania zgłoszenia.
Art.  7.  [Dane dotyczące tożsamości osób gromadzone w systemie zgłaszania]

W przypadku zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania podejrzanej transakcji przez przeciętnego użytkownika lub podmiot gospodarczy, w systemie zgłaszania gromadzi się także informacje niezbędne do ich zidentyfikowania, w tym niezbędne do ustalenia tożsamości przeciętnego użytkownika, osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 98/2013, lub osoby działającej w imieniu podmiotu gospodarczego, zwanych dalej "klientem", o ile są one znane zgłaszającemu:

1) imię i nazwisko klienta;
2) adres zamieszkania klienta;
3) rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym posługuje się klient;
4) rysopis klienta, jego cechy charakterystyczne;
5) miejsce nadania lub odbioru przesyłki wskazanej przez klienta;
6) markę, kolor oraz numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszał się klient;
7) nazwę podmiotu gospodarczego, w imieniu którego działa klient;
8) siedzibę podmiotu gospodarczego lub adres wykonywania działalności gospodarczej;
9) przyczynę, dla której zgłaszający uznał transakcję lub jej próbę za podejrzaną.
Art.  8.  [Udostępnianie danych zgromadzonych w systemie zgłaszania]
1.  Dane lub informacje zgromadzone w systemie zgłaszania udostępnia się na pisemny wniosek zawierający uzasadnienie następującym podmiotom:
1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
2) Agencji Wywiadu,
3) Inspekcji Handlowej,
4) organom Krajowej Administracji Skarbowej,
5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
6) Służbie Wywiadu Wojskowego,
7) Straży Granicznej,
8) Żandarmerii Wojskowej
9) Służbie Ochrony Państwa

- o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.

2.  Prowadzący system zgłaszania może zawierać z podmiotami, o których mowa w ust. 1, porozumienie o udostępnianiu im danych lub informacji zgromadzonych w systemie zgłaszania w drodze teletransmisji bez konieczności składania wniosku, pod warunkiem że:
1) zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnianie;
2) posiadają one środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie zgłaszania, kto i kiedy oraz jakie dane lub informacje uzyskał.
3.  W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych lub informacji.
4.  Dane lub informacje zgromadzone w systemie zgłaszania udostępnia się jednostkom organizacyjnym Policji w drodze teletransmisji, bez konieczności składania pisemnego wniosku, przy zachowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich bezpieczeństwo.
Art.  9.  [Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości]

Do danych osobowych zgromadzonych w systemie zgłaszania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Art.  10.  [Raport przekazywany przez Komendanta Głównego Policji]

Komendant Główny Policji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, raz w roku, w terminie do dnia 1 marca za okres poprzedniego roku kalendarzowego raport zawierający:

1) informacje dotyczące zgłoszeń podejrzanych transakcji, prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje uzyskane na podstawie prowadzonej przez krajowy punkt kontaktowy ewidencji takich zgłoszeń;
2) informacje i wnioski dotyczące funkcjonowania krajowego punktu kontaktowego i systemu zgłaszania.

Rozdział  3

Przepisy karne

Art.  11.  [Udostępnianie prekursorów materiałów wybuchowych]

Kto udostępnia prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom przeciętnemu użytkownikowi,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  12.  [Wprowadzanie, posiadanie lub używanie prekursorów materiałów wybuchowych]

Przeciętny użytkownik, który, wbrew przepisom rozporządzenia (UE) nr 98/2013, wprowadza, posiada lub używa prekursor materiałów wybuchowych podlegający ograniczeniom,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  13.  [Zaniechanie zgłoszenia podejrzanej transakcji]
1.  Kto zaniechał zgłoszenia podejrzanej transakcji, próby dokonania takiej transakcji, zniknięcia lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 98/2013 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2.  Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
Art.  14.  [Tryb orzekania]

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 11-13, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Rozdział  4

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy

Art.  15. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) w art. 145j: (zmiany pominięte).

Art.  16. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  17. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 i 1101, z 2015 r. poz. 277, 1069 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2f dodaje się pkt 2g w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  18. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  19.  [Utworzenie systemu zgłaszania]

Tworzy się system zgłaszania.

Art.  20.  [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1).