Art. 62. - [Przepisy określające kwalifikacje członków załóg statków morskich] - Bezpieczeństwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1666 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 8 lutego 2024 r.
Art.  62.  [Przepisy określające kwalifikacje członków załóg statków morskich]
1. 
Kwalifikacje członków załóg statków morskich i statków rybackich muszą odpowiadać wymaganiom określonym odpowiednio w:
1)
Konwencji STCW;
2)
Konwencji STCW-F;
3)
Konwencji SOLAS;
4)
Konwencji MLC;
5)
przepisach ustawy.
2. 
Kwalifikacje członków załóg statków morskich w zakresie ochrony żeglugi nieobjęte Konwencją STCW regulują przepisy o ochronie żeglugi i portów morskich.
3. 
Uprawianie żeglugi jachtem rekreacyjnym oraz jachtem komercyjnym odpłatnie udostępnianym bez załogi o napędzie żaglowym i o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego.
4. 
Dokumentami kwalifikacyjnymi, o których mowa w ust. 3, są dokumenty:
1)
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej albo
2)
o których mowa w art. 63 pkt 1, 2 i 5, albo
3)
o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 i 2, albo
4)
uprawniające do żeglugi na jachtach morskich wydane przez inne państwo lub z upoważnienia tego państwa - w zakresie określonych w tym dokumencie uprawnień.
5. 
Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 3, uprawianie żeglugi na morskich wodach wewnętrznych na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna jest ograniczona konstrukcyjnie do 15 km/h. W przypadku jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi uprawianie żeglugi wymaga odbycia przez prowadzącego jacht szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, zgodnie z art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.