Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1452 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2019 r. do: 20 grudnia 2019 r.
Art.  107a.  [Nadzór nad szkoleniami i praktykami pilotów morskich]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad szkoleniem kandydatów na pilotów morskich i pilotów morskich oraz praktykami pilotowymi, dokonując audytów.
2.  (uchylony).
3.  W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w szkoleniu kandydatów na pilotów morskich i pilotów morskich lub realizacji praktyk pilotowych minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przeprowadza audyt dodatkowy.
4.  Audyty przeprowadzają audytorzy, o których mowa w art. 76 ust. 1-3.
5.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu zostały stwierdzone nieprawidłowości w szkoleniu kandydatów na pilotów morskich i pilotów morskich lub realizacji praktyki pilotowej minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może, w drodze decyzji, zawiesić albo cofnąć uznanie, w zależności od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości.
6.  Za przeprowadzenie audytów, z wyjątkiem audytów dodatkowych, pobiera się opłaty w wysokości 50% kwoty określonej w pkt 11.1 i 11.4 części III "Opłaty za egzaminy i audyty" załącznika do ustawy. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.
7.  Za wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 107 ust. 9, pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.