[Informowanie ministra o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych] - Art. 44. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Informowanie ministra o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  44.  [Informowanie ministra o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych]

Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego objęty kontrolą, w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, stanowiska kontrolującego, o którym mowa w art. 42 ust. 3, lub poprawionego protokołu kontroli zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli albo o przyczynach ich niewykonania.