[Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli] - Art. 43. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  43.  [Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli]
1. 
Podmiotowi objętemu kontrolą przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia kontrolującemu przyczyn odmowy.
2. 
Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.