[Kontrola podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego] - Art. 39. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Kontrola podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  39.  [Kontrola podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych zarządza kontrolę i zawiadamia o niej podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych.
2. 
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wystąpić do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego o przygotowanie wskazanych dokumentów, zestawień i wyjaśnień dotyczących jego działalności.
3. 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;
2)
nazwę podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą;
3)
przedmiot, zakres oraz miejsce przeprowadzenia kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia;
4)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.
4. 
Kontrolę przeprowadzają pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwani dalej "kontrolującymi", na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ważnego wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. 
Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia kontrolującego trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. 
Kontrolujący podlega wyłączeniu z urzędu od udziału w kontroli, której przedmiot stanowił zadania należące wcześniej do zakresu jego obowiązków jako pracownika podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego objętego kontrolą, przez rok od zakończenia ich wykonania, oraz w razie zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
7. 
O wyłączeniu decyduje minister właściwy do spraw wewnętrznych.