[Delegacja ustawowa - dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej, oświetlanie zorganizowanych terenów narciarskich] -... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Delegacja ustawowa - dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej, oświetlanie zorganizowanych terenów narciarskich] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  23.  [Delegacja ustawowa - dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej, oświetlanie zorganizowanych terenów narciarskich]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1)
dopuszczalne obciążenie narciarskiej trasy zjazdowej oraz sposób jego obliczania,
2)
szczegółowe warunki oświetlania zorganizowanych terenów narciarskich

- mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z tych terenów.