[Zakres obowiązku zapewnienia warunków bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich] - Art. 19. - Bezpieczeństwo i... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Zakres obowiązku zapewnienia warunków bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  19.  [Zakres obowiązku zapewnienia warunków bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich]
1. 
Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami.
2. 
Zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenach, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
1)
przygotowaniu, oznakowaniu, zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich;
2)
zapewnieniu ratownictwa narciarskiego;
3)
określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu i urządzenia;
4)
informowaniu o warunkach narciarskich i ich zmianach;
5)
prowadzeniu działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu;
6)
przekazywaniu informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na zorganizowanych terenach narciarskich.