[Szczególne przesłanki przyznania świadczenia ratowniczego członkom GOPR lub TOPR] - Art. 11c. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 11c. - [Szczególne przesłanki przyznania świadczenia ratowniczego członkom GOPR lub TOPR] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  11c.  [Szczególne przesłanki przyznania świadczenia ratowniczego członkom GOPR lub TOPR]
1. 
Świadczenie, o którym mowa w art. 11a ust. 1, przysługuje również członkowi specjalistycznej organizacji ratowniczej - Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przed dniem 1 stycznia 2012 r.:
1)
osiągnął 65. rok życia - w przypadku mężczyzn oraz 60. rok życia - w przypadku kobiet oraz
2)
przez co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn oraz 20 lat - w przypadku kobiet wykonywał działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa górskiego i nie był zatrudniony do wykonywania tych działań.
2. 
Przepisy art. 11a ust. 3 i art. 11b stosuje się.