[Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy] - Art. 11. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  11.  [Ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy]
1. 
Ratownik górski i ratownik narciarski przy wykonywaniu działań ratowniczych korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 i 2447) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. 
W przypadku gdy wykonywane przez ratownika górskiego lub ratownika narciarskiego działania ratownicze polegają na udzieleniu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjęciu medycznych czynności ratunkowych, może on poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.