Rozdział 2 - Zasady ogólne ruchu, bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

Rozdział  2.

Zasady ogólne ruchu, bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach.

1.
Na drogach obowiązuje kierujących ruch prawostronny.
2.
Osoby piesze powinny korzystać z chodników, ścieżek lub poboczy; jeżeli pieszy zmuszony jest iść jezdnią, powinien trzymać się jak najbliżej jej krawędzi w sposób nie tamujący ruchu pojazdów.
1.
Ruchu na drogach nie wolno tamować lub utrudniać.
2.
Każde tamowanie lub utrudnienie spowodowane nie tylko umyślnie, lecz również z braku ostrożności będącego wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa, stanowi naruszenie niniejszej ustawy.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą również wszelkich czynności wykonywanych obok drogi oraz umieszczania przy drodze przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać ruch na drodze, oślepiać użytkowników drogi lub zasłaniać jej widoczność.

Zabrania się samowolnie ustawiać (włączać) lub usuwać (wyłączać) znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające, jak również zmieniać ich położenie lub jej zasłaniać.

Zabrania się zaśmiecać (zanieczyszczać) drogi, wyrzucać na nie lub pozostawiać na nich przedmioty mogące spowodować uszkodzenie pojazdu lub naruszyć porządek bądź bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zabrania się, bez zgody właściwego do spraw komunikacji organu prezydium rady narodowej, ustawiania na drodze stoisk, budek, wózków, pojazdów, tablic itp. urządzeń służących do prowadzenia działalności handlowej, usługowej, reklamowej lub innej.

1.
Wszelkie przeszkody na drodze, zagrażające bezpieczeństwu ruchu lub utrudniające ruch, wysepki na jezdni oraz miejsca robót, powinny być wyraźnie i w sposób łatwo dostrzegalny oznaczone zarówno w dzień, jak i w porze nocnej.
2.
Wszelkie urządzenia służące do ułatwienia i obsługi ruchu drogowego, jak stacje benzynowe, parkingi, garaże, punkty naprawy oraz obsługi pojazdów itp., powinny być tak usytuowane, aby nie przyczyniały się do tamowania ruchu lub nie zmniejszały widoczności drogi.
1.
Pojazd lub zespół złączonych ze sobą pojazdów powinien być prowadzony przez kierującego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prowadzenia lub pędzenia zwierząt.
1.
Kierujący, osoby piesze i inni użytkownicy dróg są obowiązani zachowywać należytą ostrożność, aby nie zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, nie powodować wypadków, nie utrudniać ruchu innym użytkownikom drogi, nie zakłócać spokoju i porządku publicznego oraz nie narażać kogokolwiek na poniesienie szkody.
2.
Niezależnie od przepisów ust. 1:
1)
kierujący są obowiązani:
a)
stale panować nad pojazdami lub prowadzonymi albo pędzonymi zwierzętami oraz stosować wszelkie środki ostrożności, konieczne dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg,
b)
przestrzegać zasady pierwszeństwa przechodzenia przez jezdnię osób pieszych w miejscach oznaczonych w tym celu w sposób specjalny,
c)
w razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ludźmi - niezwłocznie udzielić pomocy ofiarom wypadku oraz zawiadomić o wypadku najbliższą jednostkę Milicji Obywatelskiej;
2)
świadkowie wypadku drogowego albo jego następstw obowiązani są, w miarę możliwości, udzielić na miejscu pomocy ofiarom wypadku, o ile pomoc osób uczestniczących w wypadku okaże się niedostateczna; obowiązani są oni również, w miarę swych możliwości, do sprowadzenia potrzebnej pomocy lekarskiej;
3)
każdy użytkownik drogi jest obowiązany stosować się:
a)
do znaków i sygnałów drogowych wchodzących w skład urządzenia drogi,
b)
do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego.
3.
Znaki, sygnały i polecenia wymienione w ust. 2 pkt 3 mają pierwszeństwo przed wskazaniami wynikającymi z ogólnych przepisów ruchu drogowego.
4.
Sygnały i polecenia wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. b) mają pierwszeństwo przed znakami i sygnałami drogowymi wymienionymi w ust. 2 pkt 3 lit. a).
1.
Nie wolno pozostawiać pojazdów i zwierząt na drodze w miejscu, gdzie stanowiłyby one niebezpieczeństwo lub przeszkodę.
2.
W czasie postoju:
1)
pojazdy lub zwierzęta powinny być ustawione możliwie najbliżej krawędzi jezdni, jeżeli nie mogą być umieszczone poza obrębem jezdni,
2)
kierujący nie powinien opuszczać pojazdu lub zwierząt przed zastosowaniem wszystkich środków ostrożności, koniecznych dla zapobieżenia wypadkowi.
3.
Nie wolno pozostawiać na drogach (ulicach) nieletnich do lat 7 bez opieki.

W przypadkach uzasadnionych względami porządku i bezpieczeństwa drogowego ruch na określonych odcinkach dróg może być ograniczony lub wstrzymany w stosunku do wszystkich albo niektórych użytkowników drogi.

Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych wydadzą w drodze rozporządzenia:

1)
w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej - szczegółowe przepisy o ruchu, porządku i bezpieczeństwie drogowym, o znakach, sygnałach drogowych i innych urządzeniach ostrzegawczo-zabezpieczających, o zabezpieczeniu ruchu na skrzyżowaniach dróg z drogami szynowymi, o zabezpieczeniu robót prowadzonych na drogach, o warunkach i trybie ograniczania ruchu na drogach, o warunkach wykorzystywania dróg w innych celach niż do ruchu drogowego i o organach administracji państwowej właściwych w tych sprawach;
2)
w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Przemysłu Chemicznego - szczegółowe przepisy o warunkach bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych.