Art. 20. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych. - Dz.U.1961.53.295 - OpenLEX

Art. 20. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  20.
1.
Kierujący pojazdami samochodowymi poruszającymi się po drogach (kierowcy) powinni posiadać pozwolenie na prowadzenie tych pojazdów (prawo jazdy).
2.
Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych może wprowadzić obowiązek posiadania prawa jazdy lub wykazania się znajomością przepisów o ruchu drogowym przez osoby kierujące innymi pojazdami niż samochodowe oraz ustalić warunki i tryb wydawania tym osobom odpowiednich dokumentów.
3.
Prawo jazdy powinno być cofnięte:
1)
na stałe - jeżeli kierowca naruszył przepisy o obowiązku udzielenia pomocy ofiarom wypadku drogowego w razie uczestniczenia w tym wypadku;
2)
czasowo lub na stałe:
a)
jeżeli kierowca utracił warunki zdrowia fizycznego lub psychicznego, potrzebne do prowadzenia pojazdu,
b)
jeżeli kierowca w czasie jazdy naruszył przepisy o zakazie znajdowania się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
4.
Czasowe cofnięcie prawa jazdy może nastąpić również:
1)
jeżeli kierowca utracił kwalifikacje fachowe wymagane do prowadzenia pojazdu;
2)
jeżeli kierowca uporczywie narusza przepisy o ruchu drogowym;
3)
w razie pociągnięcia kierowcy do odpowiedzialności karnej za czyny o charakterze chuligańskim popełnione w związku z kierowaniem pojazdem.
5.
Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia:
1)
w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej - określą rodzaje praw jazdy, kwalifikacje fachowe i inne warunki wymagane od osób ubiegających się o prawo jazdy, zasady i tryb szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących, zakres odpowiedzialności osób kierujących pojazdami samochodowymi w czasie jazd szkoleniowych, organy administracji państwowej właściwe w sprawach praw jazdy i szkolenia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących oraz szczegółowe warunki i tryb wydawania i cofania praw jazdy;
2)
w porozumieniu z Ministrami Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Gospodarki Komunalnej - wydadzą przepisy o wymaganym wieku i stanie zdrowia kandydatów na kierowców, kierowców i innych kierujących, o obowiązku kandydatów na kierowców i kierowców poddawania się badaniom lekarskim, o warunkach i sposobie dokonywania tych badań oraz o zakresie obowiązującej kierowcę znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
6.
Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych w drodze rozporządzenia wyda przepisy o dopuszczalnym czasie kierowania przez kierowcę pojazdem samochodowym.