Art. 14. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych. - Dz.U.1961.53.295 - OpenLEX

Art. 14. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  14.

Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych wydadzą w drodze rozporządzenia:

1)
w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej - szczegółowe przepisy o ruchu, porządku i bezpieczeństwie drogowym, o znakach, sygnałach drogowych i innych urządzeniach ostrzegawczo-zabezpieczających, o zabezpieczeniu ruchu na skrzyżowaniach dróg z drogami szynowymi, o zabezpieczeniu robót prowadzonych na drogach, o warunkach i trybie ograniczania ruchu na drogach, o warunkach wykorzystywania dróg w innych celach niż do ruchu drogowego i o organach administracji państwowej właściwych w tych sprawach;
2)
w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Przemysłu Chemicznego - szczegółowe przepisy o warunkach bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych.