Art. 11. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych. - Dz.U.1961.53.295 - OpenLEX

Art. 11. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  11.
1.
Kierujący, osoby piesze i inni użytkownicy dróg są obowiązani zachowywać należytą ostrożność, aby nie zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi ruchu, nie powodować wypadków, nie utrudniać ruchu innym użytkownikom drogi, nie zakłócać spokoju i porządku publicznego oraz nie narażać kogokolwiek na poniesienie szkody.
2.
Niezależnie od przepisów ust. 1:
1)
kierujący są obowiązani:
a)
stale panować nad pojazdami lub prowadzonymi albo pędzonymi zwierzętami oraz stosować wszelkie środki ostrożności, konieczne dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg,
b)
przestrzegać zasady pierwszeństwa przechodzenia przez jezdnię osób pieszych w miejscach oznaczonych w tym celu w sposób specjalny,
c)
w razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ludźmi - niezwłocznie udzielić pomocy ofiarom wypadku oraz zawiadomić o wypadku najbliższą jednostkę Milicji Obywatelskiej;
2)
świadkowie wypadku drogowego albo jego następstw obowiązani są, w miarę możliwości, udzielić na miejscu pomocy ofiarom wypadku, o ile pomoc osób uczestniczących w wypadku okaże się niedostateczna; obowiązani są oni również, w miarę swych możliwości, do sprowadzenia potrzebnej pomocy lekarskiej;
3)
każdy użytkownik drogi jest obowiązany stosować się:
a)
do znaków i sygnałów drogowych wchodzących w skład urządzenia drogi,
b)
do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego.
3.
Znaki, sygnały i polecenia wymienione w ust. 2 pkt 3 mają pierwszeństwo przed wskazaniami wynikającymi z ogólnych przepisów ruchu drogowego.
4.
Sygnały i polecenia wymienione w ust. 2 pkt 3 lit. b) mają pierwszeństwo przed znakami i sygnałami drogowymi wymienionymi w ust. 2 pkt 3 lit. a).