Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1604 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Na podstawie art. 95a 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  [Dyrektor - pojęcie]
Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o "dyrektorze", rozumie się przez to dyrektora szkoły lub placówki.
§  2.  [Obowiązki dyrektora]
Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
§  2a.  [Rejestr wyjść grupowych uczniów]
1. 
Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek, o których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.
§  3.  [Kontrola zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki]
1. 
Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
2. 
Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
§  4.  [Wytyczne w zakresie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych]
Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:
1)
równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2)
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
3)
możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
§  4a.  [Miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych w szkole]
Dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
§  5.  [Plan ewakuacji szkoły lub placówki; oznaczenie dróg ewakuacyjnych]
1. 
Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
2. 
Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
§  6.  [Prowadzenie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach szkoły lub placówki]
1. 
Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę.
2. 
Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły lub placówki nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.
3. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
4. 
Miejsca prowadzenia prac, o których mowa w ust. 1 i 3, należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.
§  7.  [Ogrodzenie terenu szkoły i placówki; zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych; zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły i placówki; oczyszczanie przejść ze śniegu i lodu]
1. 
Teren szkoły i placówki ogradza się.
2. 
Na terenie szkoły i placówki zapewnia się:
1)
właściwe oświetlenie;
2)
równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk;
3)
instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
3. 
Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób.
4. 
Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. W miarę możliwości szlaki komunikacyjne kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.
5. 
Przejścia na terenie szkoły lub placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz zabezpiecza przed poślizgiem.
§  8.  [Pomieszczenia sanitarnohigieniczne]
1.  3
 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, w szczególności:
1)
mydło do rąk;
2)
ręczniki papierowe lub suszarki do rąk;
3)
papier toaletowy.
2. 
Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
§  9.  [Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania; dostosowanie wyposażenia do zasad ergonomii; atestacja lub certyfikacja wyposażenia]
1. 
W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
2. 
Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii.
3. 
Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
§  10.  [Kuchnie, jadalnie i inne pomieszczenia wydzielone do spożywania posiłków]
1. 
Kuchnie i jadalnie utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie.
2. 
Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu.
3. 
Jadalnie lub inne pomieszczenia, o których mowa w ust. 2, umożliwiają bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków.
§  11.  [Zapewnienie źródła wody w razie braku sieci wodociągowej]
W razie braku sieci wodociągowej, w szkole i placówce zapewnia się inne źródło wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia.
§  12.  [Wietrzenie pomieszczeń]
Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
§  13.  [Zakaz prowadzenia zajęć bez nadzoru]
Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
§  14.  [Przerwy międzylekcyjne]
1. 
Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
2. 
Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.
3. 
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:
1)
ustala długość przerw międzylekcyjnych;
2)
organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.
§  15.  [Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc i pomieszczeń z zakazem dostępu przez osoby nieuprawnione]
Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.
§  16.  [Schody]
1. 
Schody wyposaża się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie.
2. 
Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w inny skuteczny sposób.
§  17.  [Temperatura w pomieszczeniach]
1. 
W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.
2. 
Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
§  18.  [Zawieszenie zajęć]
1. 
Organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
1)
dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki lub
2)
organizacji zajęć w szkole lub placówce

- w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

2. 
Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1)
temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;
2)
wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 2a, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
2a. 
Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
2b. 
Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
2c. 
Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2a, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
3. 
O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w ust. 1-2a, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).
§  19.  [Zakaz prowadzenia zajęć w pomieszczeniach i miejscach zagrażających bezpieczeństwu]
1. 
Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
2. 
Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły lub placówki.
§  20.  [Apteczki w szkołach i placówkach]
Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, świetlicę, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
§  21.  [Przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy]
Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§  22.  [Warunki udziału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska]
Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu

§  23.  [Wymagania dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych]
1. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymuje się w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki.
2. 
Urządzenia techniczne wyposaża się w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem.
3. 
Urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed ich uruchomieniem.
§  24.  [Dostosowanie stanowisk pracy do uczniów]
1. 
Stanowiska pracy dostosowuje się do warunków antropometrycznych uczniów.
2. 
Jeżeli ze stanowisk pracy korzystają osoby niepełnosprawne, dostosowuje się je do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.
§  25.  [Instrukcja bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych]
Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi.
§  26.  [Regulamin BHP w warsztacie, laboratorium i pracowni]
W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  27.  [Czynności wykonywane przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych]
1. 
Przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach, uczniów zaznajamia się z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym.
2. 
Rozpoczęcie zajęć, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, że stan maszyn i innych urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
§  28.  [Zaopatrzenie uczniów w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze]
Uczniów pracujących w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarnohigieniczne, zaopatruje się w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
§  29.  [Przechowywanie substancji chemicznych i ich mieszanin; karty charakterystyki substancji chemicznych niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych]
1. 
Substancje chemiczne i ich mieszaniny należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, opatrzonych etykietami zawierającymi nazwę substancji chemicznej lub mieszaniny tych substancji oraz informującymi o ich niebezpiecznym lub szkodliwym dla zdrowia działaniu.
2. 
Substancje chemiczne niebezpieczne i mieszaniny niebezpieczne - w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu.
3. 
Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, zgromadzonych w szkole lub placówce, osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i mieszanin.
4. 
Prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów z kartami charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych wykorzystywanych podczas zajęć oraz umieszcza te karty w łatwo dostępnym miejscu.

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

§  30.  [Zakaz pozostawiania uczniów bez opieki w czasie zawodów sportowych]
W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
§  31.  [Dostosowanie ćwiczeń do sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących; urządzenia i sprzęt sportowy]
1. 
Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
2. 
Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów).
3. 
Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
4. 
Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
5. 
Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
6. 
W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
7. 
Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
§  32.  [Opiekunowie podczas zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki]
1. 
Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
2. 
Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
§  33.  [Obowiązek sprawdzania stanu liczbowego uczestników wycieczki; zakaz realizowania wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi]
1. 
Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2. 
Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
§  34.  [Zasady przebywania nad wodą; nauka pływania]
1. 
Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
2. 
Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
3. 
Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
4. 
Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły lub placówki.
§  35.  [Sprzęt ratunkowy w kajakach i łodziach; korzystanie ze sprzętu pływającego]
1. 
Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
2. 
Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
§  36.  [Zakaz używania łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów]
Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
§  37.  [Zakaz urządzania ślizgawek i lodowisk na rzekach i zbiornikach wodnych]
Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
§  38.  [Zajęcia na strzelnicy]
1. 
Strzelnice organizowane w szkołach lub placówkach muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955).
2. 
Regulamin strzelnicy, o której mowa w ust. 1, opracowuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
3. 
Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów zaznajamia się z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
4. 
Zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba spełniająca warunki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
§  39.  [Zakaz wydawania sprzętu bez możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z niego]
Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki

§  40.  [Obowiązek zapewnienia opieki poszkodowanemu]
Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
§  41.  [Osoby i instytucje zawiadamiane o wypadku]
1. 
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1)
rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2)
pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3)
społecznego inspektora pracy;
4)
organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5)
radę rodziców.
2. 
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. 
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
4. 
Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
§  42.  [Zabezpieczenie miejsca wypadku]
1. 
Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
2. 
Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
§  43.  [Zespół powypadkowy]
1. 
Członków zespołu powołuje dyrektor.
2. 
Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
3. 
Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.
5. 
Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w ust. 4, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. 
Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły lub placówki przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. 
W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub rady rodziców.
8. 
Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.
9. 
W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
§  44.  [Pouczenie poszkodowanego o jego prawach w toku postępowania powypadkowego]
Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
§  44a.  [Termin sporządzenia protokołu powypadkowego]
1. 
Protokół powypadkowy należy sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami tego postępowania.
2. 
W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.
§  45.  [Zaznajomienie poszkodowanego lub jego rodziców (opiekunów) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego]
1. 
Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
1)
poszkodowanego pełnoletniego;
2)
rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
2. 
Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).
§  46.  [Doręczenie protokołu powypadkowego]
1. 
Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
2. 
Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce.
3. 
Organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
§  47.  [Podpisanie protokołu powypadkowego]
Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
§  48.  [Złożenie i rozpatrzenie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego]
1. 
W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 46 ust. 1, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
2. 
Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.
3. 
Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
4. 
Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
1)
niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;
2)
sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
§  49.  [Działania organu prowadzącego szkołę lub placówkę po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu powypadkowego]
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:
1)
zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
2)
powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
§  50.  [Rejestr wypadków]
1. 
Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.
2. 
Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  51.  [Omawianie z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyn wypadków]
Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
§  52.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o wypadkach przy pracy]
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Przepisy końcowe

§  53. 
Szkoły i placówki niepubliczne dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 7 ust. 1, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2, § 20 i § 21 w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r.
§  54. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

1. Zespół powypadkowy w składzie:

1) ....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

2) ....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

dokonał w dniach ................................................................... ustaleń dotyczących okoliczności

przyczyn wypadku, jakiemu w dniu .................................. o godz. .............................................

uległ(a)

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

z (wskazanie klasy lub innej jednostki podziału organizacyjnego osób pozostających pod

opieką szkoły lub placówki) .........................................................................................................

szkoły/placówki ............................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły lub placówki)

urodzony(a) ......................................... zamieszkały(a) .................................................................

.........................................................................................................................................................

(adres)

2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) ...........................................................................

........................................................................................................................................................

3. Rodzaj urazu i jego opis ................................................................................................................

4. Udzielona pomoc ...........................................................................................................................

5. Miejsce wypadku ...........................................................................................................................

6. Rodzaj zajęć ..................................................................................................................................

Opis wypadku – z podaniem jego przyczyn ...................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku

.......................................................................................................................................................

8. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili

wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie – podać, z jakiej

przyczyny) ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9. Świadkowie wypadku:

1) ..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)

2) ..................................................................................................................................................

3) ..................................................................................................................................................

10. Środki zapobiegawcze ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

11. Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie

i terminie złożenia zastrzeżeń.

Podpis pouczonych:

1) ..................................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................................

12. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie:

1) ..................................................................................................................................................

2) ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

13. Data podpisania protokołu: .........................................................................................................

Podpisy członków zespołu:

1) .........................................................................................

2) .........................................................................................

Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub placówki ....................................................................

Potwierdzenie przez osoby uprawnione:

1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego: ........

..................................................................................................................................................

2) złożenia zastrzeżeń na piśmie: .................................................................................................

..................................................................................................................................................

3) otrzymania protokołu: ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REJESTR WYPADKÓW
Lp.Imię i nazwisko

(wskazanie klasy lub innej jednostki

podziału organizacyjnego osób

pozostających pod opieką szkoły lub

placówki)

Data

i rodzaj

wypadku

Miejsce

wypadku

i rodzaj

zajęć

Rodzaj urazu

i jego opis

Okoliczności

wypadku

Udzielona

pomoc

Środki

zapobiegawcze,

wydane

zarządzenia

UwagiPodpis

dyrektora

szkoły lub

placówki

12345678910
1 Obecnie działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji Narodowej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U.2019.2268).
2 Uchylony przez art. 15 pkt 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.; na postawie art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 125 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910).
3 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2024 r. (Dz.U.2024.933) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2024 r.