Przepisy końcowe - Rozdział 5 - Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. - Dz.U.2020.1604 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Przepisy końcowe - Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1604 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2020 r.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  53. 
Szkoły i placówki niepubliczne dostosują swoją działalność do wymogów określonych w § 7 ust. 1, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2, § 20 i § 21 w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 r.
§  54. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.