Rozdział 2 - Magazynowanie surowców i półproduktów w zbiornikach. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.20.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1967 r.

Rozdział  2.

Magazynowanie surowców i półproduktów w zbiornikach.

§  15.
1.
W zakładach nowo budowanych lub przebudowywanych usytuowanie zbiorników względem siebie oraz względem ścian pomieszczenia, w którym się znajdują, powinno zapewniać bezpieczną pracę przy ich obsłudze i konserwacji.
2.
W razie stosowania zbiorników spiętrzonych czynności związane z obsługą i konserwacją zbiorników powinny być wykonywane z pomostów.
§  16.
W zakładach nowo budowanych lub przebudowywanych szerokość przejść do obsługi zbiorników od strony włazów powinna wynosić co najmniej 1,40 m.
§  17.
Ścieki powstające przy wewnętrznym myciu górnej warstwy zbiorników powinny być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji.
§  18.
1.
Otwory włazowe do zbiorników powinny być o wymiarach nie mniejszych niż 0,34 m x 0,40 m w świetle.
2.
Zbiorniki powinny posiadać u dołu otwór spustowy dla usuwania osadów.
3.
Do oświetlenia zbiorników od wewnątrz należy używać elektrycznych lamp przenośnych o napięciu nie przekraczającym 24 V.
§  19.
1.
Zbiorniki przeznaczone do przechowywania moszczów powinny być wyposażone w zawór spustowy, zawór doprowadzający moszcz, płynowskaz, kurek odpowietrzający oraz kurek probierczy.
2.
Zbiorniki ciśnieniowe do przechowywania moszczów powinny być wyposażone dodatkowo w zawór bezpieczeństwa i manometr.
§  20.
1.
Zbiorniki powinny być każdorazowo po opróżnieniu należycie przewietrzone, a przed wejściem pracownika do wewnątrz sprawdzone na zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia.
2.
W razie stwierdzenia w zbiornikach substancji szkodliwych dla zdrowia w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenie należy zbiornik ponownie przewietrzyć.
§  21.
1.
Pracownik wchodzący do zbiornika powinien mieć na sobie szelki ochronne z przytwierdzoną linką, której drugi koniec powinien trzymać inny pracownik znajdujący się na zewnątrz, ubezpieczający zatrudnionego w zbiorniku.
2.
Prace, o których mowa w ust. 1, powinny odbywać się pod nadzorem osoby wyznaczonej przez kierownika zakładu.
§  22.
1.
Przy pokrywaniu zbiorników wykładzinami ochronnymi pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.
2.
Przy pokrywaniu zbiorników wykładzinami ochronnymi należy stosować 15-minutowe przerwy w pracy, w odstępach przynajmniej co 2 godziny.
3.
W miejscu wykonywania prac związanych z pokrywaniem zbiorników wykładziną ochronną powinny znajdować się środki do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt przeciwpożarowy oraz przeciwpożarowe napisy ostrzegawcze.
4.
Podgrzewanie mas wykładzinowych (lepiku, smoły itp.) powinno odbywać się w naczyniach zamkniętych, nie zawilgoconych, w miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.