Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.20.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1967 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
Przepisy rozporządzenia dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego, zwanych dalej "zakładami".
§  2.
1.
Ruch pojazdów na terenie dróg zakładowych powinien być ustalony w sposób nie powodujący kolizji.
2.
Drogi zakładowe powinny mieć nawierzchnie utwardzone, gwarantujące utrzymanie właściwych warunków higieny.
§  3.
Na terenie zakładu należy wyodrębnić wydzielone miejsce przeznaczone na składowanie opakowań, stłuczki szklanej i odpadków nieużytkowych.
§  4.
Nawierzchnie placów zakładowych, na których terenie odbywają się operacje surowcowe, powinny być utrzymywane w stanie czystym, zapobiegającym powstawaniu szkodliwych procesów mikrobiologicznych oraz zapobiegającym pośliźnięciom się osób.
§  5.
W pomieszczeniach produkcyjnych zakładów nowo budowanych i przebudowywanych wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75% wilgotności względnej, a w piwnicach leżakowych fermentacyjnych i w magazynach półprzetworów - 80%.
§  6.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach zakładu, w których pracownicy wykonują określone czynności związane z produkcją i magazynowaniem, powinna być nie niższa niż:
1)
15°C - w pomieszczeniach produkcyjnych ze stałymi stanowiskami pracy,
2)
1°C - w magazynach półprzetworów,
3)
8°C - w magazynach wyrobów gotowych, wytłoków, suszów owocowych i warzywnych,
4)
-10°C - w pakowniach mrożonek,
5)
-25°C - w magazynach mrożonek owocowo-warzywnych.
§  7.
1.
W pomieszczeniach, w których występuje stłuczka szklana, powinny znajdować się szczelne zbiorniki przeznaczone do usuwania stłuczki na zewnątrz pomieszczeń produkcyjnych.
2.
Stłuczka szklana powinna być składowana w obudowanym zbiorniku.
3.
Napełnianie stłuczką szklaną zbiorników nie powinno przekraczać 2/3 ich pojemności.
4.
Pracownicy zatrudnieni przy załadunku samochodów lub wagonów stłuczką szklaną powinni używać okularów ochronnych i rękawic.
5.
Usuwanie stłuczki szklanej z maszyn i podłóg powinno być dokonywane za pomocą narzędzi zapewniających bezpieczną pracę.
§  8.
Drogi komunikacyjne i przejścia nie powinny być blokowane przez rurowe przewody elastyczne, pompy przenośne, wózki itp.
§  9.
1.
Przy urządzeniach próżniowych i ciśnieniowych powinny znajdować się zapasowe źródła oświetlenia, np. bateryjne lampy elektryczne.
2.
Urządzenia próżniowe i ciśnieniowe powinny być zaopatrzone w sprawnie działające wskaźniki ciśnienia oraz tabliczki znamionowe.
§  10.
1.
Aparatura kontrolno-pomiarowa ciśnienia lub próżni powinna być okresowo kontrolowana przez wyznaczone do tego celu osoby, niezależnie od kontroli sprawowanej przez organy dozoru technicznego.
2.
Dla urządzeń próżniowych i ciśnieniowych powinny być prowadzone książki do wpisywania uwag i zaleceń pracowników sprawujących nadzór nad pracą tych urządzeń.
§  11.
Urządzenia próżniowe i ciśnieniowe powinny być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników.
§  12.
Urządzenia próżniowe i ciśnieniowe stykające się z produktami powodującymi korozję chemiczną (kwasy organiczne lub nieorganiczne) powinny być wykonane z materiałów kwasoodpornych.
§  13.
1.
Środki konserwujące i dezynfekcyjne powinny być przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu magazynu w sposób zabezpieczający pracowników przed szkodliwym oddziaływaniem tych środków.
2.
Na opakowaniach środków konserwujących i dezynfekcyjnych powinny być umieszczone naklejki zawierające informacje o ich zawartości oraz wskazówki dotyczące obchodzenia się z tym środkami.
§  14.
1.
Dezynfekcja pomieszczeń powinna odbywać się w sposób nie zagrażający pracownikom.
2.
Praca w pomieszczeniu, które było dezynfekowane, może rozpocząć się dopiero po jego skutecznym przewietrzeniu.
3.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach ze środkami dezynfekcyjnymi szkodliwymi dla zdrowia powinni pracować przy użyciu sprzętu ochrony osobistej, jak maski, rękawice, okulary itp.