§ 8. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  8. 
1. 
W pomieszczeniach, w których w trakcie procesu technologicznego dochodzi do wydzielania się:
1)
pyłów i par substancji, wymienionych w wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określonych w odrębnych przepisach,
2)
substancji palnych

- kontroluje się zawartość tlenu oraz stężenie tych pyłów i substancji w powietrzu.

2. 
Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1, pomieszczenia te wyposaża się w system wentylacji awaryjnej, uruchamiany z zewnątrz i od wewnątrz tych pomieszczeń, o wydajności zapewniającej co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.