§ 6. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  6. 
1. 
Zasypywanie surowców sypkich do mieszarek i ich opróżnianie odbywa się mechanicznie.
2. 
Mieszarki przeznaczone do mieszania surowców sypkich wyposaża się w pyłoszczelne zamknięcia.