§ 42. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  42. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.2)