§ 20. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  20. 
1. 
Kotły do topienia tłuszczów wyposaża się w mechaniczne mieszadła.
2. 
Topienie tłuszczu odbywa się przy zamkniętej pokrywie kotła warzelnego.
3. 
Transport roztopionego tłuszczu odbywa się w naczyniach szczelnie przykrytych.