§ 13. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  13. 
Przenośniki ślimakowe albo mieszarki wyposaża się w urządzenia powodujące niezwłoczne ich unieruchomienie w przypadku zdjęcia osłony przenośnika ślimakowego lub otwarcia pokrywy mieszadła mieszarki.