Rozdział 5 - Przepisy końcowe. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.12.76

Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 1974 r.

Rozdział  5.

Przepisy końcowe.

§  37.
Zakłady powinny opracować w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia szczegółowe instrukcje dla poszczególnych stanowisk pracy i doręczyć je za pokwitowaniem pracownikom.
§  38.
Sprawy związane z badaniami lekarskimi, szkoleniem wstępnym i okresowym pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy regulują odrębne przepisy.
§  39.
Zakłady istniejące w dniu wejścia w życie rozporządzenia dostosują, najpóźniej w ciągu trzech lat od jego wejścia w życie, pomieszczenia szatni oraz pomieszczenia do spożywania posiłków w czasie pracy do wymagań określonych w § 31 i 32 rozporządzenia.
§  40.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1974 r.