Rozdział 2 - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach produkcyjnych i w procesie technologicznym w zakładach produkujących świece. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.12.76

Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 1974 r.

Rozdział  2.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach produkcyjnych i w procesie technologicznym w zakładach produkujących świece.

§  11.
Odległość pomiędzy ciągarkami do produkcji świec powinna wynosić - 1,2 m pomiędzy wylotem a tylną częścią następnej ciągarki oraz 2,5 m pomiędzy wylotem ciągarki a ścianą.
§  12.
Przewody do transportu ciekłej parafiny powinny być oddalone co najmniej 0,5 m od przewodów instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej.
§  13.
1.
W zakładach przerabiających powyżej 1000 kg surowca na jednej zmianie topienie parafiny powinno odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu z zastosowaniem mechanicznego transportu ciekłej parafiny do stanowisk pracy.
2.
W zakładach przerabiających mniej niż 1000 kg surowca na jednej zmianie dopuszcza się topienie parafiny we wspólnych pomieszczeniach produkcyjnych. W tych wypadkach odległość kotłów do topienia parafiny od innych urządzeń powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
3.
W zakładach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się ręczne przenoszenie ciekłej parafiny do stanowisk pracy, jeśli masa ciekłej parafiny wraz z naczyniem nie przekracza 10 kg.
4.
Naczynia służące do ręcznego przenoszenia ciekłej parafiny mogą być napełniane tylko do 3/4 wysokości. Uchwyty tych naczyń powinny być skonstruowane w sposób chroniący przed poparzeniem rąk i gwarantujący bezpieczne trzymanie naczyń.
5.
Zabrania się używania do przenoszenia ciekłej parafiny naczyń z obluzowanymi uchwytami.
§  14.
Zbiorniki z ciekłą parafiną o temperaturze powyżej +100oC powinny być zabezpieczone przed możliwością dostania się wody.
§  15.
Wysokość zbiorników z ciekłą parafiną do produkcji pochodni powinna wynosić 1,1-1,2 m wysokości mierzonej od podestu na stanowisku pracy do górnej krawędzi zbiornika.
§  16.
Zbiorniki należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie. Czyszczenie zbiorników nie może być wykonywane, jeżeli temperatura ich wnętrza przekracza +40oC.
§  17.
1.
Ostrzenia i naprawy noży do wycinania nadlewów może wykonywać tylko wyznaczony do tego pracownik.
2.
Ostre narzędzia powinny być przechowywane i przenoszone w sposób zabezpieczający przed skaleczeniem.
§  18.
Lakierowanie świec może odbywać się tylko w wydzielonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, wykonanych z materiałów niepalnych.
§  19.
1.
Lakierowanie świec metodą natryskową może być wykonywane w specjalnie przystosowanych do tego celu kabinach natryskowych, wyposażonych w urządzenia wentylacji wywiewnej.
2.
Przy lakierowaniu świec metodą natryskową stosuje się odpowiednio wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy określone w odrębnych przepisach dla malarni i lakierni.
3.
Suszenie świec po lakierowaniu powinno odbywać się w specjalnych komorach suszarniczych lub w wydzielonych pomieszczeniach.
§  20.
Stanowiska pracy w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być usytuowane w sposób zabezpieczający przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
§  21.
1.
Parafina powinna być składowana w specjalnie do tego celu przeznaczonych magazynach o niepalnej konstrukcji.
2.
Dopuszcza się składowanie parafiny na wolnym powietrzu pod warunkiem ogrodzenia, zadaszenia i oznakowania miejsc składowania.