Oddział 6 - Ogrzewanie. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

6.

Ogrzewanie.

§  18.
Temperatura pracowni graficznych w warunkach normalnego ogrzewania powinna wynosić co najmniej 180C.