Rozdział 2 - PRACOWNIE GRAFICZNE - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

II.

PRACOWNIE GRAFICZNE

Objętość i wysokość.

§  2.
Objętość pracowni graficznych powinna być taka, aby na każdą zatrudnioną w niej osobę danej zmiany przypadało co najmniej 15 m3 objętości.
§  3.
W przypadku, gdy obsługa maszyn przebywa na podwyższeniach przy maszynach, wysokość pracowni powinna być taka, aby odległość od płaszczyzny podwyższenia do stropu wynosiła co najmniej 2 m.

Oddzielenie prac szkodliwych i uciążliwych.

§  4.
Prace związane z wydzielaniem szkodliwych pyłów, par lub gazów, a w szczególności składanie ręczne lub maszynowe, odlewanie czcionek i stereotypów oraz ich obróbka, ręczne brązowanie, trawienie wanienkowe przy pomocy kwasów, druk wklęsły i przygotowanie dla farb, bądź prace związane z nadmiernym hałasem, jak odlewanie monotypowe, powinny odbywać się w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach, oddzielonych od innych pomieszczeń w sposób zapobiegający narażeniu na wymienione szkodliwości lub uciążliwości pracowników przy nich nie zatrudnionych.

Ustawianie maszyn i przejście.

§  5.
1.
Maszyny i urządzenia graficzne powinny być ustawione w takiej odległości od siebie, aby zapewniały bezpieczeństwo pracy, obsługi i transportu.
2.
W szczególności odstępy powinny wynosić co najmniej:
1)
przejścia pomiędzy rzędami regałów w zecerni 1,60 m
2)
przejścia pomiędzy linotypami 1,00 ,,

jeśli między nimi jest stanowisko dla obsługi 1,50 ,,

3)
pomiędzy maszynami drukarskimi dociskowymi 1,00 ,,
4)
pomiędzy maszynami litograficznymi, offsetowymi

i drukarskimi płaskimi od formatu A1 do formatu B0 1,50 ,,

jeśli między nimi jest stanowisko dla obsługi 1,80 ,,

5)
przy maszynach poniżej formatu A1 1.20 ,,

przy tychże maszynach ze stanowiskiem obsługi 1,50 ,,

6)
pomiędzy maszynami rotacyjnymi o szerokości roli

od 63 cm do 126 cm niezależnie od stanowiska obsługi 2,00 ,,

7)
pomiędzy innymi specjalnymi maszynami typu

rotacyjnego niezależnie od stanowiska obsługi 1,20 ,,

8)
pomiędzy maszynami do szycia drutem i nićmi

o napędzie mechanicznym 1,00 ,,

jeśli między nimi jest stanowisko dla obsługi 1,30 ,,

9)
pomiędzy maszynami jednonożowymi do cięcia papieru

o formacie do 80 cm 1,60 ,,

o formacie powyżej 80 cm 2,00 ,,

10)
pomiędzy maszynami wielonożowymi bez względu na format 1,50 ,,
11)
pomiędzy warsztatami dwustronnymi do ręcznych prac introligatorskich 1,50 ,,
12)
pomiędzy warsztatami jednostronnymi do prac ręcznych introligatorskich 1,00 ,,
13)
pomiędzy maszynami do falcowania 1,50 ,,
§  6.
1.
Maszyny graficzne powinny być ustawione w odstępie od ścian, wynoszącym co najmniej 50 cm, jeśli zaś pomiędzy ścianą a maszyną ma przebywać obsługa - co najmniej 1,50 m.
2.
Dla maszyn wielonożowych do cięcia papieru odstęp ten powinien wynosić 0,60 m, a jeśli w odstępie tym ma przebywać obsługa - co najmniej 1,50 m.
§  7.
1.
Jeśli główne przejście pomiędzy maszynami graficznymi służyć ma do transportu wózkowego, odstęp między tymi maszynami powinien wynosić co najmniej 2,50 m.
2.
Granice tego odstępu należy oznaczyć na podłodze trwałymi liniami; w przestrzeni pomiędzy tymi liniami nie wolno układać na podłodze żadnych przedmiotów.

Ściany, podłogi, stropy, okna i drzwi.

§  8.
Ściany i stropy pracowni graficznych powinny być tego rodzaju, aby je można było myć albo bielić.
§  9.
Podłogi pracowni graficznych powinny być gładkie, jednolite i bez szczelin.
§  10.
Odrzwia i ramy okienne pracowni graficznych powinny być gładkie i dające się dokładnie oczyszczać
§  11.
Na stałych miejscach pracy w pozycji stojącej na podłogach z materiałów nieelastycznych i chłodzących, a w szczególności z betonu, powinny być położone podkładki z materiałów elastycznych i ochraniających od chłodu, jak np. z drzewa lub linoleum.

Oświetlenie.

§  12.
Wszystkie pracownie graficzne powinny być oświetlone w sposób dostateczny i równomierny.
§  13.
Jasność oświetlenia poszczególnych stanowisk pracy powinna wynosić co najmniej:
1)
dla powierzchni stanowisk roboczych w składalniach ręcznych, w których odbywa się składanie, łamanie i rozbiórka; przy maszynach w miejscach, gdzie wykonuje się przyrządy; w dziale stereotypii przy pracach do wytłaczania matryc, przy ręcznej obróbce stereotypów; w chemigrafii przy prasach do odbitek próbnych ( relansach ); w retuszerni, w wykańczalni klisz; w przadrukarni, w przygotowalni płyt offsetowych oraz dla tastra monotypowego - 300 luksów,
2)
dla powierzchni rękopisu przy maszynie do składania, odbioru i kontroli odbitek z maszyn, powierzchni obrazów przy rysowaniu barwnym w litooffsecie, stołu rysownika, powierzchni oryginału cynkografii, maszyn do cięcia, mieszania przy zestawianiu farb na kamieniach litograficznych - 250 luksów,
3)
dla klawiatury linotypu, powierzchni nakładania dla maszyny, ręcznego i maszynowego składania papieru, szycia ręcznego oraz przy innych pracach - 150 luksów.
§  14.
Stosunek oszklonej powierzchni okien do powierzchni podłogi w pracowniach wymagających większego natężenia oświetlenia, jak: składalniach, cynkografiach, litografiach, stereotypowniach, pomieszczeniach maszyn drukarskich - powinien wynosić 1:5; w składach i magazynach - 1:10; w pozostałych pracowniach - 1:6.
§  15.
Oświetlenie sztuczne powinno być dostateczne, równomierne i nie dawać zbytnich kontrastów świateł i cieni.
§  16.
Żródła oświetlenia sztucznego powinny być tak chronione za pomocą osłon, głębokich kloszów lub w inny sposób, aby nie narażały oczu pracowników na olśnienie.
§  17.
Jeśli stanowiska pracy wymagają specjalnie mocnego oświetlenia, a w szczególności kaszty zecerskie, litografie, należy tam umieścić lampy dodatkowe.

Ogrzewanie.

§  18.
Temperatura pracowni graficznych w warunkach normalnego ogrzewania powinna wynosić co najmniej 180C.

Wentylacja.

§  19.
W każdej pracowni graficznej należy zapewnić co najmniej sześciokrotną całkowitą zmianę powietrza na godzinę.
§  20.
Wszystkie pracownie graficzne powinny posiadać należyte urządzenia wentylacji naturalnej, np. w postaci otwieralnych na osi poziomej górnych kwater okien lub wywietrzników, przy czym powierzchnia tych otworów powinna wynosić nie mniej niż 1/100 powierzchni podłogi pracowni.
§  21.
Celem osiągnięcia wymiany powietrza określonej w § 19 należy w każdej pracowni graficznej urządzić mechaniczną wentylację ogólną.
§  22.
We wszystkich miejscach, w których powstają szkodliwe zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów, gazów lub par, należy, poza mechaniczną wentylacją ogólną (§ 21), umieścić ssawki miejscowej wentylacji mechanicznej ssącej, usuwającej te zanieczyszczenia z pracowni, możliwie najdokładniej osłaniające miejsca ich powstawania.
§  23.
Prace, przy których wydzielają się bardzo szkodliwe wyziewy, a w szczególności trawienie kwasami, powinny się odbywać w szczelnie zamkniętych szafach wyciągowych, połączonych z miejscową mechaniczną wentylacją ssącą.
§  24.
Zanieczyszczenia usunięte z pracowni przez wentylację miejscową ssącą nie mogą być wypuszczane wprost do atmosfery, lecz pochłaniane za pomocą odpowiednich urządzeń, jak filtrów, urządzeń absorbcyjnych lub osadników.

Czystość i porządek.

§  25.
Pracownie graficzne powinny być codziennie sprzątane i oczyszczane.
§  26.
Podłogi pracowni powinny być co dzień oczyszczane na mokro i zamiatane, a wszelkie odpadki zbierane do specjalnych naczyń i usuwane.
§  27.
Co najmniej raz na miesiąc pracownie powinny być gruntownie porządkowane i oczyszczane, a pył ze ścian, stropów i wszelkich w nich znajdujących się urządzeń usuwany.
§  28.
Szyby od wewnątrz powinny być myte co najmniej raz na miesiąc, a od zewnątrz co najmniej raz na trzy miesiące.
§  29.
Ściany i stropy pracowni graficznych, które nie dają sie zmywać, powinny być bielone co najmniej raz na rok.
§  30.
Urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe i ogrzewnicze pracowni graficznych należy utrzymywać stale w stanie sprawności.
§  31.
Wstęp osób postronnych do pracowni graficznych jest wzbroniony.
§  32.
W pracowniach graficznych nie wolno palić tytoniu i spożywać alkoholu.