Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.23.216

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 25 sierpnia 1971 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w rozlewniach i jednostkach rozprowadzających, zwanych dalej "zakładami", przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.
2.
Przez gazy płynne, zwane dalej "gazami" rozumie się gazy skroplone propanowo-butanowe będące przetworami naftowymi, określone obowiązującą Polską Normą oraz zakwalifikowane do materiałów niebezpiecznych w klasie Id, klasie wybuchowości II i kategorii zagrożenia wybuchem W II.
§  2.
1.
W strefie zagrożenia wybuchem, tj. w pomieszczeniach i strefach pomieszczeń zakładów oraz w przestrzeniach zewnętrznych określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1967 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych i zakładów pracy pod względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem (Dz. U. Nr 8, poz. 34), zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz iskrzenia; strefy te powinny być odpowiednio oznakowane.
2.
Pomieszczenia zamknięte znajdujące się w strefie zagrożenia wybuchem powinny posiadać skuteczną wentylację.
3.
W strefie zagrożenia wybuchem zawartość gazu w powietrzu nie może przekraczać 1,5% objętości.
§  3.
Instalacje i urządzenia elektryczne oraz telekomunikacyjne w pomieszczeniach zamkniętych i w strefie zagrożenia wybuchem powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów.
§  4.
Przy wykonywaniu prac mechanicznych w strefie zagrożenia należy używać narzędzi nie iskrzących; inne narzędzia mogą być używane tylko wyjątkowo, po uprzednim zamaczaniu ich w oleju.
§  5.
Gazociągi technologiczne powinny być szczelne i oznaczone barwami, zgodnie z obowiązującymi normami, w sposób wskazujący wyraźnie na przeznaczenie danego przewodu oraz kierunek przepływającego w nim medium.
§  6.
W strefie zagrożenia wybuchem dopuszcza się do ruchu pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, a wyjątkowo z silnikiem gaźnikowym z zabezpieczeniem przeciwiskrowym; ruch pojazdów powinien być uporządkowany i odbywać się po wydzielonych pasach ruchu.
§  7.
Temperatura w pomieszczeniach zamkniętych, półzamkniętych i otwartych nie powinna przekraczać + 35o C. W każdym pomieszczeniu powinien znajdować się termometr. W razie osiągnięcia wyższej temperatury należy stosować chłodzenie.
§  8.
W strefie zagrożenia wybuchem, szczególnie w składach butli oraz w miejscach ich napełniania i magazynowania, otwory kanalizacyjne powinny być zasyfonowane.
§  9.
Prace związane z używaniem, transportem, przechowywaniem i konserwacją butli mogą być wykonywane tylko przez pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź też pod bezpośrednim nadzorem tych pracowników.

Magazynowanie.

§  10.
1.
Do magazynowania gazu można używać tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych metalowych naczyń ciśnieniowych (zbiorników, butli), wykonanych i dopuszczonych do użytku w myśl przepisów dozoru technicznego.
2.
Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać o nie przedmiotami oraz używać ich do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
3.
Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.
§  11.
Pojedynczy zbiornik lub zespół zbiorników, zwane dalej "parkiem zbiornikowym", powinien znajdować się na terenie ogrodzonym w sposób zapewniający przewiew powietrza, a także posiadać łatwy dojazd utwardzoną nawierzchnią do instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.
§  12.
Teren w promieniu 10 m od parku zbiornikowego powinien być utwardzony i wolny od wszelkich przedmiotów i materiałów, zwłaszcza łatwo zapalnych.
§  13.
Zbiorniki stacjonarne, znajdujące się nad powierzchnią terenu, powinny być pomalowane na kolor ochronny (jasny), odbijający promienie słoneczne, lub posiadać osłonę ocieniającą, pomalowaną również na kolor ochronny.
§  14.
Wyposażenie zbiorników, jak armatura, osprzęt itp., powinno być łatwo dostępne.
§  15.
Park zbiornikowy o pojemności wodnej powyżej 200 m3 powinien posiadać stałą ochronę wodną przeciwpożarową.
§  16.
Park zbiornikowy powinien być usytuowany w odległości większej niż 50 m od wszelkich włazów instalacji podziemnych. W razie mniejszej odległości włazy powinny wystawać 70 cm ponad teren i być uszczelnione, a wpusty i studzienki kanalizacyjne powinny być wyposażone w syfony.
§  17.
Zabrania się magazynowania gazu w zbiornikach:
1)
z przedawnioną datą badania dozoru technicznego,
2)
powyżej określonego poziomu napełniania.
§  18.
Wszelkie prace w parku zbiornikowym powinny być określone szczegółową instrukcją zakładową, przy czym:
1)
prace naprawcze i remontowe mogą być przeprowadzane po uprzednim ich zgłoszeniu właściwym organom,
2)
prace związane z naprawą i remontem zbiorników mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań lekarskich,
3)
prace związane z oczyszczaniem wnętrza zbiornika należy powierzać brygadzie składającej się z co najmniej trzech osób, z których dwie stanowią ubezpieczenie trzeciej, przebywającej wewnątrz; nieprzerwane jednorazowe przebywanie we wnętrzu zbiornika jednej osoby nie może trwać dłużej niż 15 minut; prace te należy wykonywać w ciągu dnia.
§  19.
Zabrania się przekraczania temperatury roboczej, określonej dla danego zbiornika z gazem.
§  20.
Elektryczne oświetlenie manipulacyjne w parku zbiornikowym może być stosowane tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym i przy napięciu nie większym niż 24 V.
§  21.
Zbiorniki powinny posiadać uziemienie i instalację odgromową, przy czym kontrola stanu uziemienia i instalacji odgromowej powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  22.
Zabrania się:
1)
przeprowadzania przez strefę zagrożenia wybuchem napowietrznych linii elektrycznych (zasilanie powinno odbywać się kablami ziemnymi),
2)
składowania i instalowania zbiorników poniżej otaczającego terenu (nie dotyczy to zbiorników podziemnych),
3)
umieszczania w pomieszczeniach zamkniętych wszelkiego rodzaju zbiorników stacjonarnych oraz ciśnieniowego wyposażenia regulacyjnego pierwszego stopnia.
§  23.
1.
Butle z gazem powinny być składowane w pomieszczeniach jednokondygnacyjnych, nie podpiwniczonych oraz wyposażonych w instalację i urządzenia przeciwpożarowe.
2.
Składy butli na wolnym powietrzu powinny być wyposażone w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe oraz odgromowe.
§  24.
W składach butli z gazem w bazach dystrybucyjnych w każdym pomieszczeniu (segmencie) nie powinno być składowanych więcej niż 500 butli (w przeliczeniu na butle 40-litrowe).
§  25.
Przy magazynowaniu butli należy stosować zasadę oddzielnego magazynowania butli pełnych i pustych, stosując odpowiednie oznakowania miejsc.
§  26.
W pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania gazu zabrania się przechowywania innych gazów, płynów i materiałów łatwo zapalnych.
§  27.
Butle z gazem powinny być składowane w pozycji stojącej. Dopuszcza się możliwość składowania butli z gazem w 2-3 warstwach pod warunkiem zastosowania przekładek pomiędzy warstwami.
§  28.
Zabrania się magazynowania butli z gazem w pomieszczeniach do tego celu nie przeznaczonych, jak np.:
1)
pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu terenu, np. w suterenach, piwnicach,
2)
pomieszczeniach do przechowywania produktów żywnościowych,
3)
składach materiałów wybuchowych i łatwo zapalnych,
4)
kotłowniach i innych centralach cieplnych,
5)
pomieszczeniach ze stałą temperaturą powyżej +35o C,
6)
garażach i innych miejscach, w których znajdują się pojazdy samochodowe.
§  29.
Przed złomowaniem butle powinny być opróżnione z resztek gazu.

Napełnianie i rozprowadzanie.

§  30.
Zabrania się napełniania gazem butli, których stan techniczny nie odpowiada wymaganiom bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności butli:
1)
po upływie terminu badania okresowego,
2)
bez przewidzianego oznaczenia i specjalnego ocechowania,
3)
z nieszczelnym lub uszkodzonym zaworem,
4)
z uszkodzoną powierzchnią, pęknięciem, dużym skorodowaniem, widoczną zmianą kształtu, głęboką rysą itp.,
5)
bez przewidzianego pokrycia ochronnego (malowania).
§  31.
Butle nowe i po renowacji należy odpowietrzyć i napełniać pod nadzorem personelu technicznego rozlewni.
§  32.
Renowacji i atestacji butli może dokonywać tylko zakład wytwarzający je lub dostawca gazu albo inny zakład upoważniony przez organy dozoru technicznego.
§  33.
Każdą napełnioną butlę należy poddać kontroli wagowej. W razie odchylenia od przewidzianego normatywu należy dokonać korekty napełniania.
§  34.
1.
Zawór napełnionej butli należy poddać kontroli szczelności w kąpieli wodnej lub za pomocą roztworu mydlanego.
2.
Kontrola powinna obejmować ewentualne miejsca nieszczelności, jak:
1)
membranę zaworu,
2)
wylot zaworu przy nakrętce zaślepiającej,
3)
połączenie gwintowe zaworu z szyją butli,
4)
szwy spawalnicze powłoki butli.
3.
W razie stwierdzenia jednej z usterek wymienionych w ust. 2 butlę (zbiornik) należy skierować do naprawy.
4.
Zawór powinien wykazywać całkowitą szczelność w stanie zamkniętym przy nie zaślepionym króćcu oraz we wszystkich dowolnych stanach otwarcia i zamknięcia przy zaślepionym króćcu.
§  35.
Napełnione gazem butle kierowane do ekspedycji powinny posiadać nakrętkę zaślepiającą i kołpak ochronny.
§  36.
Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek napraw urządzeń i instalacji napełniających podczas ruchu agregatów pompowych i sprężarkowych.
§  37.
Zawory na zbiornikach i instalacji technologicznej powinny być otwierane ostrożnie i stopniowo (powoli).
§  38.
1.
Armatura i osprzęt do instalacji technologicznej powinny być bieżąco kontrolowane.
2.
Przyczyny ulatniania się gazów na złączach armatury i sprzętu instalacji technologicznej powinny być natychmiast usuwane.
§  39.
1.
Napełnianie i opróżnianie cystern kolejowych powinno odbywać się na bocznicach kolejowych odpowiednio przystosowanych do załadunku i wyładunku gazu płynnego.
2.
Przed napełnianiem lub opróżnianiem cystern należy sprawdzić ich stan techniczny i wyniki kontroli ująć w ewidencji.
3.
Przy czynnościach manipulacyjnych z włazem i zaworami cysterny należy stać od strony nawietrznej.
4.
Przed napełnieniem lub opróżnieniem cysternę należy unieruchomić, uziemić i wyrównać różnicę potencjałów statycznych, a w razie załadunku lub rozładunku więcej niż jednej cysterny należy je uprzednio rozłączyć. Odnosi się to również do operacji przy pojazdach samochodowych - cysternach.
5.
Podczas napełniania lub rozładowywania cysterny bocznica powinna być zamknięta oraz wyposażona w tablice ostrzegawcze, informujące o tych pracach. W razie pracy w nocy lub podczas mgły tablice te należy oświetlić, a także oznakować czerwonym światłem.
6.
Zabrania się manewrowania cysternami przy podłączonych przewodach elastycznych (wężach).
§  40.
1.
Zabrania się załadunku i wyładunku cystern podczas burzy i wyładowań atmosferycznych.
2.
Czynności załadowcze i wyładowcze należy przeprowadzać w zasadzie przy świetle dziennym. W razie dokonywania tych czynności w nocy lub podczas mgły najbliższy obszar należy zabezpieczyć i oświetlić.
§  41.
1.
Podczas załadunku i wyładunku cysterny co najmniej jeden pracownik powinien stale przebywać przy cysternie i mieć możność bezpośredniego porozumiewania się z obsługą pompowni.
2.
Stosowanie gazu obojętnego do rozładunku cystern powinno być uzgodnione z producentem gazu płynnego. Jeżeli producent nie określi inaczej, stosuje się w tym celu azot.
§  42.
1.
Uruchomienie agregatu pompowego może nastąpić po uzyskaniu odpowiedniego nadciśnienia po stronie ssącej, gwarantującego napływ cieczy do pompy.
2.
Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie powinno być oznaczone na manometrze zgodnie z przepisami dozoru technicznego.
3.
Po stronie tłocznej pompy powinno znajdować się obejście z zaworem, który przy odbiorze zerowym i przekroczeniu maksymalnego nadciśnienia roboczego o 10% otwiera się i przepuszcza przewodem powrotnym nadmierną ilość gazu do zbiornika. Działanie tego zaworu należy bieżąco kontrolować.
4.
Eksploatacja i konserwacja agregatów pomp i sprężarek powinna wykluczać nadmierne nagrzewanie elementów pracujących i powstanie iskry.
5.
Agregat należy na okres przeglądu i napraw wyłączyć spod napięcia elektrycznego, zabezpieczając go jednocześnie przed przypadkowym włączeniem przez wywieszenie tabliczki z napisem "Nie włączać".
6.
Przy pracy wielozmianowej personel obsługujący agregaty nie może opuścić miejsca pracy przed zdaniem obowiązków następnej zmianie.
§  43.
Zabrania się napełniania butli gazem w pomieszczeniach nie posiadających:
1)
sprawnej wentylacji naturalnej,
2)
wentylacji mechanicznej czynnej w czasie ruchu urządzeń,
3)
wentylacji awaryjnej mechanicznej,
4)
instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.
§  44.
Przed rozpoczęciem procesu napełniania butli gazem należy dokładnie skontrolować prawidłowość działania i właściwe ustawienie urządzeń napełniających oraz prawidłowość połączeń z urządzeniem napełniającym.
§  45.
Transportery i urządzenia napełniające powinny posiadać zblokowane wyłączanie awaryjne.
§  46.
1.
W pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchu gazu, należy przeprowadzać okresowe badania stężenia gazu w powietrzu albo zainstalować samoczynne wykrywacze gazu, wyposażone w urządzenia sygnalizujące (akustycznie lub akustyczno-optycznie) przekraczanie najwyższego dopuszczalnego stężenia gazu (§ 2 ust. 3).
2.
Częstotliwość badań w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach roboczych określą instrukcje zakładowe.
§  47.
Rozlewnia gazu płynnego powinna posiadać punkt ratownictwa wyposażony w odpowiedni sprzęt ratunkowy i higieniczno-sanitarny oraz przeszkoloną ekipę ratowniczą na każdej zmianie.
§  48.
1.
Aparatura i urządzenia służące do ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz instalacje i urządzenia przeciwpożarowe powinny być utrzymane w należytym stanie.
2.
Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do sprzętu ochrony osobistej i narzędzi pracy.
§  49.
Transport gazów płynnych na drogach publicznych powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

Instalacje gazowe w rozlewniach.

§  50.
W rozlewniach zabrania się instalowania gazociągów:
1)
pod budynkami i fundamentami maszyn,
2)
pod składami materiałów na placach otwartych,
3)
w pomieszczeniach podziemnych,
4)
w kanałach instalacyjnych,
5)
w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródła ciepła,
6)
w szybach dźwigów.
§  51.
Armatura, osprzęt, złącza, węże elastyczne oraz materiały uszczelniające użyte do budowy urządzeń przeznaczonych do gazu powinny być odporne na jego działanie.
§  52.
Gazociągi przeznaczone do fazy ciekłej i lotnej gazu powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu.
§  53.
1.
Zabrania się stosowania armatur, osprzętu i złącz wykonanych z żeliwa zwykłego.
2.
Armatura bezpieczeństwa użyta przy instalacji powinna posiadać atest.
§  54.
Wszystkie odcinki gazociągu do fazy ciekłej powinny być zabezpieczone między dwoma zaworami przed wzrostem ciśnienia hydraulicznego.

Przepisy końcowe.

§  55.
Kierownictwa zakładów opracują na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy mających zastosowanie do gazu płynnego szczegółowe instrukcje zakładowe dla poszczególnych faz procesu technologicznego, pomieszczeń i stanowisk pracy.
§  56.
W zakresie rozprowadzania gazów płynnych propanowo-butanowych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29, poz. 115).
§  57.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.