Rozdział 3 - Urządzenia techniczne. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

Rozdział III.

Urządzenia techniczne.

Pędnie.
§  22.
W zakładach istniejących, w których pozwala na to wysokość pomieszczenia, wały transmisyjne oraz przystawki o niskim zawieszeniu należy przebudować i umieścić je na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem podłogi.
§  23.
Wał główny powinien posiadać takie urządzenia, które by pozwalały na wyłączanie poszczególnych działów zakładu (czyszczarnia, młyn, magazyn itp.).
§  24.
Na każdym piętrze budynku w zakładzie o napędzie elektrycznym powinny być umieszczone wyłączniki prądu pozwalające na natychmiastowe zatrzymanie ruchu silnika głównego.
§  25.
Przejście między ścianą a wystającym elementem pędni (wieńcem koła pasowego) nie może być węższe niż 1,0 m.
§  26.
1.
W razie stwierdzenia, że pędnia wykazuje wady techniczne powodujące np. spadnie pasów itp., należy ją niezwłocznie zatrzymać i wady usunąć.
2.
Dla samoczynnego usuwania pyłu osiadającego na wale transmisyjnym należy stosować krążki samościerająe.
§  27.
1.
Do nakładania i przesuwania pasów należy stosować przyrządy pomocnicze.
2.
Przesuwacze pasów powinny być zaopatrzone w zapadki lub inne podobne urządzenia blokujące, które zapobiegają nieprzewidzianemu przesunięciu się pasa z koła jałowego na koło robocze.
§  28.
Nie wolno stosować nakładek na wieniec koła pasowego dla zwiększenia jego średnicy. Nie wolno również nawijać na wał transmisyjny pasów lub przytwierdzać innych jakichkolwiek przedmiotów mających zastąpić koło pasowe.
§  29.
Drewniane koła pasowe mogą być stosowane na wale transmisyjnym, jeżeli ich szybkość obwodowa nie przekracza 5 m/sek.
§  30.
Pasy klinowe powinny być osłonięte na całej długości bez względu na ich szybkość poruszania się oraz wysokość, na której są umieszczone.
§  31.
Zabrania się łączenia pasów napędowych śrubami, a klamrami tych pasów, których szerokość przekracza 50 mm.
§  32.
1.
Zabrania się smarowania pasów w ruchu.
2.
Pasy wolno smarować tylko woskiem adhezyjnym.
§  33.
W pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu, należy przy pasach zamontować uziemione zbieracze.
§  34.
1.
Przekładnie zębate powinny być wykonane z materiału nie powodującego hałasu, np. z tworzyw sztucznych. Przekładnie zębate żeliwne powinny być zanurzone w kąpieli olejowej.
2.
Zabrania się używania kół zębatych uszkodzonych lub nadmiernie zużytych.
§  35.
Przy kołach zębatych, przy których ze względu na ich duże średnice nie można zastosować osłon, jak np. przy turbinach i kołach wodnych, należy ustawić bariery ochronne zabezpieczające pracowników przed przypadkowym zetknięciem się z tymi kołami.

Silniki spalinowe.

§  36.
Pomieszczenie silnika spalinowego powinno być oddzielone ścianami ognioodpornymi od pomieszczeń młyna.
§  37.
Silnik poruszany gazem generatorowym powinien być ustawiony w specjalnym pomieszczeniu oddzielnym od pomieszczeń generatora.
§  38.
Podłoga w maszynowni powinna być szczelna, niepalna i nienasiąkliwa.
§  39.
Stan techniczny silnika spalinowego i przewodów gazowych powinien być taki, aby zabezpieczał przed wydzielaniem się gazów do pomieszczenia.
§  40.
Czyszczenie lub naprawę przewodów gazowych bądż generatora należy dokonywać po dokładnym usunięciu z nich gazu i upewnieniu się, że nie grozi zatrucie lub wybuch.
§  41.
Garnek wydechowy dla odprowadzenia spalin powinien być umieszczony na zewnątrz maszynowni, a jego wewnętrzna objętość powinna być przynajmniej 5-krotnie większa od objętości komory tłokowej.
§  42.
Rura wydechowa powinna wystawać co najmniej 2 m ponad dolną krawędż dachu i być zaopatrzona w iskrochron.
§  43.
Zagłębienie, w którym znajduje się garnek wydechowy, należy osłonić rusztem ochronnym lub zabezpieczyć w inny skuteczny sposób.
§  44.
Paliwo płynne służące do napędu silnika spalinowego może znajdować się w pomieszczeniu maszynowni, w ilości nie większej niż 200 kg.
§  45.
Koło zamachowe przy silniku powinno być dokładnie wyważone oraz należycie zamocowane na wale. Zabrania się uruchamiania silnika, jeżeli koło zamachowe jest uszkodzone.

Turbiny i koła wodne.

§  46.
Przed komorą turbinową na kanale dopływowym powinien być ustawiony ruszt ochronny.
§  47.
Na pomoście przy stanowisku pracownika oczyszczającego ruszt ochronny turbiny, należy ustawić poręcz ochronną o wysokości 1,10 m.
§  48.
Pomost przy zastawkach powinien mieć poręcz z obydwu stron, a jego szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,75 m.
§  49.
W ciemnej porze doby pomosty przy rusztach i przy zastawkach powinny być dostatecznie jasno oświetlone.
§  50.
Pomosty i poręcze przy urządzeniach wodnych powinny być mocne i nie śliskie oraz zabezpieczone przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych.
§  51.
Przy kanale dopływowym i odpływowym wody z turbiny należy umieścić w miejscu widocznym napisy ostrzegawcze zabraniające kąpania się w miejscach zagrożonych.
§  52.
Przy młynie wodnym należy umieścić 2 koła ratunkowe, jedno po stronie dopływu, a drugie - odpływu wody.
§  53.
Obsługę turbin wodnych, jazów, zastawek, rusztów i kół wodnych powinny wykonywać jedynie osoby dobrze wyszkolone w tym zakresie.
§  54.
Zastawki powinny być tak wykonane i utrzymywane, aby przy ich zamknięciu woda nie mogła się przedostawać do turbiny lub na koła wodne.
§  55.
Urządzenia do podnoszenia i opuszczania zastawek powinny być tak wykonane, aby zastawki mogły być lekko i szybko opuszczane i podnoszone przez jednego pracownika.
§  56.
Do komory turbiny wolno wchodzić dopiero po całkowitym opuszczeniu zastawki i jej zabezpieczeniu przed przypadkowym podniesieniem oraz opróżnieniem komory z wody.
§  57.
Do wchodzenia do komory powinny służyć dostatecznie mocne i należycie przytwierdzone klamry bądź też drabina zabezpieczona przed poślizgiem.
§  58.
Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac w miejscu dopływu wody przy otwartych rusztach.
§  59.
Otwór nad komorą turbiny powinien być stale przykryty przymocowaną do podłogi uchylną pokrywą.
§  60.
Wstęp do pomieszczenia, w którym znajduje się turbina, dozwolony jest tylko osobom wyznaczonym do tej obsługi oraz innym osobom do tego upoważnionym. Przy wejściu do turbinowni należy umieścić czytelny napis o zakazie wstępu do niej osobom nie upoważnionym.
§  61.
W czasie wiosennych wylewów wód lub powodzi przy urządzeniach wodnych należy zarządzić dyżury, wyznaczając doświadczonych pracowników, których zadaniem będzie alarmowanie w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa.

Aspiracja maszyn i urządzeń.

§  62.
1. 3
W celu sprawnego przebiegu procesu technologicznego produkcji oraz poprawy warunków higienicznych w zakładach powinna być zastosowana aspiracja.
2. 4
Urządzeniami aspiracyjnymi są wolno stojące lub związane konstrukcyjnie z maszynami i urządzeniami produkcyjnymi wentylatory, filtry, cyklony, komory pyłowe.
§  63. 5
Do urządzeń aspiracyjnych należy przyłączyć:
1)
wszystkie maszyny i urządzenia produkcyjne mogące wydzielać w czasie pracy pył do pomieszczeń, zainstalowane w młynach handlowych, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych,
2)
wialnie zbożowe, żubrowniki, łuszczarki i szczotkarki we wszystkich młynach oraz maszyny mielące w młynach gospodarczych posiadających więcej niż dwie pary walców mielących.
§  64.
Poziome przewody rurowe urządzeń aspiracyjnych powinny posiadać szczelnie zamykane utwory przeznaczone do ich oczyszczania.
§  65.
Rękawy filtrów i odsiewaczy powinny być wykonane z materiału nie przepuszczającego pyłu do pomieszczeń.
3 § 62 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
4 § 62 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
5 § 63 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.