§ 6. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  6.
1.
W zakładzie użytkującym butle nie wolno dokonywać żadnych napraw butli i ich zaworów.
2.
Czynności określone w ust. 1 mogą być dokonywane jedynie w zakładach wytwarzających butle lub napełniających je gazem bądź też w innych zakładach upoważnionych do tego przez organy Urzędu Dozoru Technicznego.