§ 34. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  34.
Kierownictwa zakładów pracy opracują na podstawie niniejszego rozporządzenia szczegółowe instrukcje dla poszczególnych stanowisk pracy i doręczą je pracownikom za pokwitowaniem.