§ 2. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  2.
1.
Gazami technicznymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są gazy wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. o budowie i stanie technicznym przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 39, poz. 329).
2.
Użyte w niniejszym rozporządzeniu określenie "butla" oznacza zbiornik przenośny o średnicy zewnętrznej do 500 mm i długości do 2 m.