§ 18. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  18.
1.
Zamknięte składy na butle powinny być parterowe, ognioodporne, o dachach lekkich. Odstępstwa od tych wymagań mogą być dopuszczalne za zezwoleniem organów Urzędu Dozoru Technicznego.
2.
Wysokość pomieszczeń składów od podłogi do konstrukcji dachowej powinna wynosić co najmniej 3,25 m.
3.
Szyby okienne w składach od strony naświetlenia słonecznego powinny być matowe lub zamalowane białą farbą.
4.
Okna i drzwi w składach powinny otwierać się na zewnątrz.