§ 17. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  17.
1.
Butle z gazami o własnościach trujących należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, specjalnie na ten cel przeznaczonych i odpowiednio wentylowanych.
2.
Butle z siarkowodorem należy przechowywać pod dachem na otwartym powietrzu.
3.
Butle z innymi gazami można przechowywać albo w pomieszczeniach zamkniętych, albo pod dachem na otwartym powietrzu.
4.
Zabronione jest przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem, z gazami palnymi oraz z gazami tworzącymi z sobą mieszanki wybuchowej, jak również przechowywanie ich z karbidem.
5.
Butle z gazami palnymi mogą być przechowywane razem tylko z butlami na gazy obojętne.