§ 15. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  15.
1.
Po ukończeniu pracy butle napełnione gazami mogą być pozostawione w miejscu pracy po uprzednim zamknięciu zaworów butlowych. Dostęp do tych butli osobom nie upoważnionym jest zabroniony.
2.
Butle z gazami, z wyjątkiem acetylenu, zwracane do zakładów napełniających powinny posiadać nadciśnienie pozostałości gazu co najmniej 0,5 kg/cm2.
3.
Butle z rozpuszczonym acetylenem powinny posiadać nadciśnienie pozostałości gazu niemniejsze niż podane w poniższej tablicy:
Temperatura w oCPoniżej - 5od - 5 do + 5od + 5 do + 15od + 15 do + 25od + 25 do + 35
Nadciśnienie pozostałości gazu w kg/cm20.51.01.52.03.0

II. Przechowywanie butli.